Home

Historiebruk högstadiet

Historiebruk. Av Peter Yding Brunbech. Historia är inte bara något som man läser om i gamla böcker eller något som läraren berättar om. Historia finns på många sätt överallt omkring oss, och det är något som vi alla använder på en mängd olika sätt. Hur hänger det ihop Historiebruk. Här hittar du alla lektioner som tränar elevernas förmåga att reflektera över historiebruk, historia, åk 7-9. Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige. Uppgiften ger eleven förutsättningar att reflektera över historiebruk och utveckla en historisk referensram I högstadiet är innehåll som överlappar det centrala innehållet i samhällskunskap struket. Kunskapsområdet Hur historia används och historiska begrepp är borttaget. I stället finns nu innehåll som handlar om historiebruk, det vill säga hur historia används, i vart och ett av de kronologiskt avgränsade kunskapsområdena Nu ska du få lära dig om suffragetterna - kvinnorna som stod på barrikaderna för lika rösträtt. Kriget om historien. 100 min åk 7-9 Informationssökning. Studera hur historien skrivs av de som vinner olika konflikter. Sarajevorosor. 45 min åk 7-9 Praktiskt skapande. Skriv en dikt om belägringen av Sarajevo Genomgång (17:11 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som ger en introduktion till begreppet historiebruk. För att lättare förstå begreppet granskas styrdokumenten - ämnesplanen för kurserna i historia. Vad säger t.ex. kunskaraven? Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (13:42 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om historiebruk, d.v.s. om hur och varför historia används. Kategorier: Historiebruk Historiebruk rör frågorna om hur det förflutna gestaltas till historia i olika delar av historiekulturen - på institutioner eller under politiska, kommersiella och existentiella villkor. Historiekultur: Hur historia uppfattas på en kollektiv nivå. Historiemedvetande: Hur historia uppfattas på en individuell nivå Granskning visar brister i historiebruk och källkritik. Ursprungligen publicerad i tidningen Alfa. Svenska so språk Kungar, krig och revolutioner - historieundervisningen på högstadiet domineras av personer och händelser. Men att värdera olika källor och att reflektera över hur historia kan användas, berörs ytterst lite. TUS SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena

Historiebruk - läromedel till lektion i historia åk 7,8,

 1. Provmaterial - bedömningsstöd i årskurs 4-6. Som stöd för bedömning och betygssättning i historia i årskurs 4-6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven 1600-talet, Levnadsvillkor och Medeltiden i Skolverkets bedömningsportal. Där finns också ett tidigare nationellt prov som kan användas som stöd för din.
 2. Historiebruk är personers och institutioners användande av historiska kunskaper i sin kommunikation. Typer av historiebruk. Begreppet historiebruk utvecklades av den svenske historieprofessorn Klas-Göran Karlsson i artikeln Historiedidaktik: begrepp, teori och analys från 2004. [1
 3. Resonera om hur myten om Gustav Vasa på skidor och dagens Vasalopp är ett slags historiebruk. Aktivitet om Vasaloppet och historiebruk för årskurs 7,8,9 Clio Universu

Nytt i kursplanen för hösten 2011 är att lärare på mellan- och högstadiet ska lära ut hur historia används, eller historiebruk som forskarna kallar det. Lärarna på högstadiet ska gå igenom hur historia kan användas för att visa hur tiden som människor lever i påverkar deras värderingar och villkor Om Digilär Historia för högstadiet. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9 söka kommersiella historiska datorspels historiebruk och om de kan användas i historie-undervisningen på högstadiet. Historiebruken som datorspelen analyseras utifrån är bland annat vetenskapliga, moraliska och kommersiella. Resultatet visar på at I detta arbetsområde kommer du att få lära dig vad historiebruk är och hur historia används på olika sätt. Du kommer att få testa att använda din egen historia för att förmedla ett budskap. Du kommer även att med hjälp av historien försöka argumentera och övertyga andra om din åsikt Inom historiekurserna på såväl högstadiet som gymnasieskolan finns en stor stoffträngsel - mycket ska hinnas med på lite tid. Under många år har ambitionen från styrdokumentsförfattare, forskare och aktiva lärare varit att vi inte bara ska undervisa i his-story utan även i her-story

Lektionsförslag åk 7-9: Historiebruk - Stockholmskälla

 1. Lektioner i historia för grundskolan. Källkritik och historiebruk. Alla historielektioner för mellanstadiet. Alla historielektioner för högstadiet. Här hittar du tips på uppgifter och övningar som eleverna kan göra på distans, både färdiga lektionsförslag och generella tips som går att anpassa till andra historiska källor än de.
 2. Tema › Historiska metoder › Historiebruk › Gustav Vasa, Vasaloppet och historiebruk › Läs och svara på frågor Historiebruk. Text; Aktiviteter; Quiz; Inspiratio
 3. S. Historiebruk - att använda historia. Redan tre sekler innan nationalromantikens era mot slutet av 1800-talet sökte man stärka känslan för nationen Sverige genom att väcka liv i myterna från vikingatiden. Målningar av asagudar blev sedan på nytt populära under 1800-talets mitt, trots att Norden redan för 800 år sedan blivi
 4. Fatta historia [Elektronisk resurs] en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2011 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-735
 5. Materialet har sin grund i Lgr11s fokus på källkritik och historiebruk. Det utgår från förhistoriska fynd, historiska händelser och personer, men har direkta kopplingar till vår egen nutid. Målgruppen för studiematerialet är i första hand elever i högstadiet och gymnasiet, men kan anpassas för yngre elever

Historia, mellan- och högstadiet - Skolverke

 1. älkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i historia på högstadiet och gymnasiet! Under en heldag fördjupar vi oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din undervisning. Välj att delta på plats i Stockholm eller på distans. Läs mer på sista sidan
 2. Sällan har väl en historielärare på högstadiet fått ett så fantastiskt material att diskutera historiebruk och historiesyn från? Dessutom erbjuder årets julkalender ett fantastiskt tillfälle att låta elever reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 3. Kursen är fullbokad. För reservlista kontakta mia.taikon@levandehistoria.se.Forum för levande historia erbjuder en distanskurs med fokus på historiebruk och nationalism. Kursen pågår mellan den 15 mars - 28 april 2021.Kursen kommer att fokusera på hur man kan skapa lärandesituationer med hjälp av begreppen historiebruk och nationalism

vi historiebruk, autenticitet och historiemedvetande. Kapitlet därefter är metoden (kap. 5) i vilken vårt arbetssätt beskrivs och visar hur vi har gått till väga för att samla in empiri och bearbetat densamma. Metoden vi har valt är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I nästkommande kapitel (kap 7.1 Högstadiet bara som en förlägning av läroboken och det görs inga reflektioner av historiebruk. I det tredje fallet fungerar filmen som en källkritisk övning men den går inte in på djupet i historiebruket. 4 1 Inlednin Historiskt tänkande - en historia om färdigheter. Historia har blivit mycket mer av ett färdighetsämne, där begrepp som Doing history får betydelse. Hur ska vi både hinna lära ut tillräckliga kunskaper om ett komplext förflutet och sedan lära eleverna tänka om det? Historia Betyg och bedömning Forskning olika de olika typer av behov som historiebruk kan svara på. Gemensamt för dem är att de båda, fast på lite olika sätt, tar upp att ett viktigt syfte med historiebruk kan vara att skapa 11 Bjerregard, Maria & Kindenberg, Björn, Språkutvecklande SO-undervisning -strategier och metoder för högstadiet (2016), kap. 3 Historiebruk omkring oss; Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. John Hron - Om mobbning, nazism och civilkurage; Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder i historiska sammanhang

Lektionsförlag för högstadiet, årskurs 7-9 i

Start studying Historiebruk och källkritik (Historiska källor). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Beskrivningen Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser har för perioden 1500-1900 ersatts med: Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella. Existentiellt historiebruk. Sådant historiebruk kallas existentiellt.Tydliga exempel på existentiellt historiebruk är att många judar ser Förintelsen som central för deras identitet som judar, eller att många armenier ser de osmanska massakrerna av armenier 1915 som viktiga för att förstå armenierna som grupp Historiebruk Vetenskapligt historiebruk Skolportens Dagsbrev 2021-08-30. Nytt lagförslag: Inför ämnesbetyg. Ersätt kursbetygen med ämnesbetyg, och slopa gymnasieskolans kurser. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som presenteras i dag

Skolportens Dagsbrev 2021-09-03. Lärare lägger mer tid på att skapa ordning i klassrummet. Var tredje lärare ägnar en stor del av undervisningstiden på att upprätthålla ordning och studiero i klassrummet Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Klassrumsövningar om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Klassrumsövningarna är kopplade till olika filmklipp och är uppdelade efter land. Sovjetunionen, Kina , Kambodja och Östtyskland. Övningarna lyfter sambanden mellan historien och dagens samhälle och tar upp historiebruk, källkritik och demokrati med direkt koppling. Heltäckande heldigitala läromedel. Digilär är Natur & Kulturs heltäckande heldigitala läromedel för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Det är ett grundkrav att våra läromedel är tillgängliga, aktuella och faktagranskade. Författarna är ämnesexperter och pedagoger och våra funktioner är utvecklade i samråd med forskare Följande utdrag är exempel på hur övningarna kring Per Anger är kopplade till Skolverkets styrdokument för målgruppen.Högstadiet, årskurs 7-9Samhällskunskap, ämnets syfteI årskurs 7-9Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet at

Schüllerqvist, 2005). Min licentiatavhandling om historiebruk i en skolklass fick därför formen av en fallstudie med explorativt inriktade forskningsfrågor (Olofsson 2011). Undersökningen genomfördes i en niondeklass som läste första världskrigets och mellankrigstidens historia Nya kursplaner: Förhoppningsvis lugnar detta. Antiken, bibeln och minoritetsspråken är tillbaka, men annat får stryka på foten i Skolverkets nya förslag till reviderade kursplaner. - Förhoppningsvis lugnar detta alla som tror att Skolverket är mot kunskap och bildning, säger Peter Fredriksson, generaldirektör Högstadiet. Nuvarande kursplan Petersson, B 2002, Foteviken - Kungarike i upplevelsernas tid. in P Aronsson & E Larsson (eds), Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli.. vol. 2002:1, Centrum för kulturforskning, Växjö universitet, pp. 80-94 . Historiebruk historia1

Historiebruk - en introduktion Historia SO-rumme

Lärarna på högstadiet tar hänsyn till ålder och mognad hos eleven vilket inte går att tillämpa på kurserna som gymnasiet erbjuder. Alla lärare anser att det finns ett behov av fakta i historieundervisningen och fakta är förutsättning för att analyser ska kunna göras Därför fokuserar studien på att undersöka kommersiella historiska datorspels historiebruk och om de kan användas i historieundervisningen på högstadiet. Historiebruken som datorspelen analyseras utifrån är bland annat vetenskapliga, moraliska och kommersiella Jag har i detta arbete gjort kvalitativa intervjuer med fem historielärare på högstadiet, granskat läroplanen, samt använt mig av annan litteratur och olika studier för att se hur man som lärare kan arbeta med detta ämne på olika sätt. Enligt LGR 2011:s centrala innehåll ska kunskapsområdet Förintelsen och världskrigen unde historiebruk. Till dig som är lärare . Tyska myndigheter krävde arierbevis från personer som skulle bli SS-officerare, arbeta vid myndigheter eller gifta sig med varandra under det nazistiska styret. För att bli officerare i SS krävdes att du kunde redovisa ariskt ursprung tillbaka till 1750

Nationella prov. Från våren 2014 kommer alla elever i årskurs nio att ha nationella prov i SO-ämnen som ska vara betygsgrundande. Syftet med de nationella proven i är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskaraven uppfylls på. Debatt Fokus på kunskap och bildning är en god ambition men tyvärr, den fullföljdes inte. Nu får vi väl dras med dessa kursplaner i tio år, skriver professor Hans Albin Larsson. Fokus på kunskap och bildning var rubriken när regeringen 13 augusti detta år höll presskonferens om nya kursplaner för grundskolan Lektionsförslag i svenska, åk. 4-6. I den här uppgiften tränar eleverna: Den här uppgiften kan också ingå i samhällskunskap, där eleverna tränar: Uppgiften går ut på att eleverna kommer på argument för respektive emot allmän och lika rösträtt för alla vuxna och barn i Sverige. Den som har rösträtt kan påverka och styra vem. Monetarismen so rummet. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnen

Progression eller repetition? När jag arbetar med mina historiekurser, Hi1b, Hi2a samt Hi3, funderar jag mycket över progressionen. Progressionen mellan årskurs 9 på grundskolan och första kursen i historia på gymnasiet samt mellan de högre kurserna Hi2a och Hi3. Samtliga 100-poängskurser på gymnasiet har samma kunskarav men lite. Innehåll saknas/ej behörig. Det innehåll du försökte nå finns inte tillgängligt. Detta kan bero på att du följde en gammal länk, eller att du inte har behörighet till materialet 12/2 2019. Den här bloggen om historiska källor uppdateras inte längre. Jag arbetar numera på Skolverket med de nationella proven i SO. Men använd materialet så mycket du vill och vem vet jag kanske fortsätter att lägga upp källor och uppgifter framöver. I och med lgr-11 ställs helt nya krav på undervisningen i historia. Källo Kooperativt på högstadiet. Att använda kooperativt lärande på högstadiet är ovanligt, men SO-läraren Emilia Nilsson ser stor potential för strukturerna i årskurs 7-9. Kooperativt lärande är ett av Oxievångsskolans utvecklingsområden det här läsåret Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien. Arkiv Gävleborg har tagit fram ett digitalt arbetsmaterial för skolan i samarbete med Hälsinglands Museum och Länsmuseet Gävleborg. I fokus är tre konflikter i länet som rör fackföreningsrörelsen och föreningsrätten. De utspelar sig på tre platser: i Ljusne 1905, Mackmyra 1906.

Tintin i Kongo, fransk originaltitel: Tintin au Congo, är det andra i en serie klassiska seriealbum, skrivna och illustrerade av belgaren Hergé, vars huvudperson är den unge reportern Tintin.. Berättelsen publicerades först i tidningen Le Petit Vingtième som svart-vit följetong under perioden 5 juni 1930 till 11 juni 1931, och utgavs som album 1931. 1946 färglades och omtecknades. C-uppsats Samma händelse, olika förklaringar - En komparativ studie av läroböcker gällande inbördeskrigen i forna Jugoslavien, där han undersöker hur läroböcker som används på högstadiet i svenska skolor framställer de jugoslaviska krigen via en 6 Virta, s.62 7 Cakic, Marino. 2015 verksamheter för skolbarn utifrån begreppen historiebruk, plats och identitet - författare.

Introduktion till historiebruk Historia SO-rumme

Nu är vi klara med historia, ni har under veckan skrivit två uppgifter, en kring historisk källkritik och en kring historiebruk. Om ni missade någon av de är det läxtiden på tisdag som gäller för att göra den innan påsk. Bra jobbat alla elever på högstadiet här på knorra, ni är fantastiska! // Sofie och Sar metoder för högstadiet. (Första upplagan). Stockholm: Natur & Kultur. [184 sidor, extensivt] Cirka 100 sidor i form av artiklar tillkommer Valfri kursbok i företagsekonomi för gymnasiet, väljs i samråd med lärare. Totalt sidantal: cirka 800 sidor. Geografi Carlgren, Ingrid (2015). Kunskaulturer och undervisningspraktiker

Historiekultur och historiemedvetande Historieteori

AXEL - ETT MÄNNISKOÖDE UNDER MALMÖS INDUSTRIALISERING. Platsers användning förändras över tid. Genom att arbeta med platser som anknyter till 1800-talet får eleverna i språkintroduktionen en inblick i denna tid och skapar samtidigt själv en känsla för platsen i nutid. Att besöka en plats ger en känsla av att historia inte bara. 779. Köp. Skickas inom 2-5 vardagar. Provläs! Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Koncernen ägs till 50% av de Johanssonska stiftelserna genom ett helägt förvaltningsbolag sam till 50% av mediekoncernen NTM om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass, 2011. Nr 13: Johan Sandahl: Att ta sig an världen - Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskaps- Historia på högstadiet - Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum i Sverige hösten 2009 WWW.KAU.SE ISBN 978-91-7867-062-8 (pdf

Granskning visar brister i historiebruk och källkritik

Historiebruk Youtube. Det kan vi göra genom att visa på det när det dyker upp i aktuella händelser, men det viktigaste är att låta eleverna göra egna undersökningar kring historiebruk för att träna på ett källkritiskt förhållningssätt. läraren reflekterar. när fruktansvärda saker händer så försöker vi ibland hitta förklaringen i vår historia En kort genomgång om vad historiebruk är för något, uppdelat på sju områden.1. Vetenskapligt2. Existentiellt3. Ideologiskt4. Pedagogiskt5. Kommersiellt6. Mor.. Historiebruk eller historiemissbruk. historia finns överallt och används i reklam, i politiken, i sportsammanhang osv. den gamla föreställningen om att historia bara handlar om gamla kungar är alltså inte sann. historien förklarar och ger oss en bakgrund men den används tyvärr även för att förvränga historien Gamla nationella prov. Här finns gamla prov, fria från sekretess, som elever kan bekanta sig med inför provtillfällen. De innehåller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i nationella proven. Gamla nationella prov i grundskolan. Gamla nationell prov i sameskolan. Gamla nationella prov i specialskolan. Gamla nationella prov i gymnasieskolan

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

Välkommen till våra utbildningssidor! På de här sidorna hittar du information om våra program, om våra kurser och hur det är att studera vid Historiska institutionen. Våra utbildningar. Ny student Hon forskar om historiebruk i klassrummet samt interkulturell kommunikation. Hon är också intresserad av språkdidaktik och identitetsfrågor. Titeln på avhandlingsarbetet är Historia på högstadiet - kunskaper i, om och av det förflutna i klassrum, kursplaner och nationella prov Historiebruk i praktiken. På sommarlovet hann jag med att besöka Hangö i sydvästra Finland. Vid strandpromenaden i Hangö finns det ett frihetsmonoment som på ett tydligt sätt illustrerar begreppet historiebruk. Informationstexten som finns på en anslagstavla i anslutning till monumentet visar hur synen på historian påverkas av.

Bedömningsstöd historia grundskolan - Skolverke

Privatekonomi handlar inte om vad som är rätt eller fel, det handlar om att vi gör val som får konsekvenser. Med hjälp av materialen Skuldkollen och Koll på cashen kan lärare ge ungdomar kunskaper i privatekonomi så att de kan få en bra start i vuxenlivet Gud ger förlåtelse genom prästen. Gud är en men består av tre delar; Fadern, sonen och den helige anden. Monoteistisk. Skaparen och den allsmäktige. Gud är aktiv i nuet. Människan är beroende av Gud. Monoteistisk. Brahman = VärldsalltetBrahma, Vishnu och Shiva är de mest kända gudarna.Alla gudar är en del av Brahman. Polyteistisk riemedvetande, historiebruk och människors levnadsvillkor un-der olika tider. Nytt i kurs- och ämnesplanerna är betoningen år lämnar många elever högstadiet, och ca 25 % gymnasiet, utan fullständiga betyg. De ham-nar sedan ofta i långvarig arbetslöshet Vidyard RecordingI do not own the rights to any images, links, or other video / audio material used in this video.Video referenser:Poolia: https://www.youtub.. Här finns en film som förklarar hur du för ett resonemang om källornas trovärdighet och relevans. I filmen får du lära dig hur du får bredd i ditt resonemang. Ett sätt är att hitta styrkor och svagheter utifrån båda perspektiven det vill säga både styrkor och svagheter i alla texter. Du behöver även utgå från trovärdighet och.

Historiebruk - Wikipedi

Jag är lärare på högstadiet och arbetar just nu med första världskriget. Jag ska göra en övning om källor och källkritik där eleverna ska lista de olika källorna som kvarlevor eller berättande källor. Ett annat spår är kulturarvsfrågor och historiebruk Förståelser för historiebruk Författare: Marcus Johansson Handledare: Anders Persson Examinator: Lars Båtefalk Ämne/huvudområde: Historia Kurskod: HI3020 Poäng: 15 Examinationsdatum: 2020-06-12 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen ske

Johan Petter Johansson-arkiv - FöretagskällanIndustri-arkiv - FöretagskällanHBTQ, NORMER & MAKT | Lektioner och lärarmaterialDemokratin i samhället | Lektioner och lärarmaterial

Historiebruk används till mer än vad vi faktiskt tror. Kommersiellt historiebruk använder sig många företag av, souvenirbutiker använder det för att locka turister från andra länder. Att blanda in kultur och historia i en produkt och i reklam är väldigt smart speciellt om man gör det bra, som t.ex. Sverige kommersiellt historiebruk I den här videon sammanfattas och förklaras begreppet historiebruk.. Begreppet har även synonymen historieanvändning. Det handlar alltså om hur man använder/.. Vi har valt att göra en jämförelse mellan Hitler och Stalin för att dessa personer är två av världshistoriens mäktigaste män. Hitler och Stalin stod på helt olika platser i det politiska systemet, en var kommunist och den andra var nazist Begreppet historiebruk utvecklades av den svenske historieprofessorn Klas-Göran Karlsson i artikeln Historiedidaktik: begrepp, teori och analys från 2004. [1] I boken [2] där artikeln ingick uppställde Karlsson sju typer av historiebruk: . Vetenskapligt är bruket av historia i vetenskaplig forskning.; Existentiellt syftar till att främja en identitet hos en nation, etnicitet eller annan. Möt några av Sveriges främsta experter i ämnet; professor Line Gordon från Stockholm Resilience Center, Anna Richter från Världsnaturfonden och forskarna Björn Hedin från KTH och Daniel Helldén från KI. Tid: Onsdag 1 december klockan 17.00-19.30. Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2 i Gamla stan, Stockholm