Home

Referera till lag APA

Så refererar du till lagar med hjälp av APA 7. På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till. Lagar. Lagändring. Lagkommentarer. SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling. Förordningar. EU-dokument APA har inget eget regelverk för hur man skriver referenser till EU-lagstiftning, såväl till annat juridiskt material, utan hänvisar till ett verk som heter The Bluebook: A Uniform System of Citation Referensguide för APA 7. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen

anledning måste göra en andrahandscitering ska du alltid referera till andrahandskällan där du hämtat informationen, det vill säga till den publikation som du har läst. I texten skriver du till exempel: Bergmans undersökning (refererad till i Blom, 2008) visar att I referenslistan anger du Bloms bok. & Referenslistan& viss typ av referens. Lathunden bygger på APA 6th, Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna

Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a. på Det finns flera sätt, välj ett och var konsekvent. Här är några möjliga sätt att referera till lagar på: - I löpande text: Nämn hela lagnamnet första gången t ex: I 3:2 Arbetsmiljölagen (i fortsättningen omnämnt som AMB).... I referenslistan: - Lagboken har författare, du kan referera till den som vilken annan bok som helst. elle Hit hör dokument som inte är tillgängliga för allmänheten utan är skapade för internt bruk inom ett företag eller annan organisation. APA har inga exempel på specifikt denna typ av dokument och menar att sådant material som inte kan återfinnas av läsaren bör heller inte vara med i referenslistan utan (se APA-manualen, 7. uppl., avsnitt 9.37, s. 300-301)

APA. UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. Vancouver. UNICEF Sverige. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige; 2009. Hämtad från ; http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf; RI Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen Det här är en introduktionsguide till referenshantering enligt American Psychological Association (APA) för studenter på Röda Korsets Högskola (RKH). Guiden är utformad av Biblioteket och Studieverkstan på Södertörns högskola i samarbete med lärare från RKH.

Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region. Vill du läsa mer om våra regionala tillägg, kan du göra det här. Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text. Titel anges normal Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan. Är lite osäker på vad de klassas som enligt Backman. Jag har använt mig av Arbetsmiljölagen kap 3 2§ (2002:585) samt Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2005:16 2§

Högskolan Väst - APA 7 - Laga

LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten. Välj forma Så refererar du till lagar, förordningar och domar med hjälp av Harvard. På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med. Kontrollera med din handledare eller lärare Om man från en paragraf hänvisar till en annan paragraf i samma lag skriver man inte ut lagnamnet. Om man i ett visst kapitel hänvisar till en annan paragraf i samma kapitel skriver man inte ut kapitelnumret. Om man i ett stycke hänvisar till ett annat stycke i samma paragraf skriver man inte ut paragrafnumret. 4 § 3 § andra stycket.

Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at

 1. Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten
 2. Manual för referenshantering enligt APA En kortversion för sjuksköterskeprogrammen Referens till författningar (lagar) Var noga med att alltid referera till de källor från vilka du hämtat information. Man får aldrig plagiera
 3. Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande
 4. APA står för American Psychological Association. Det är en variant av Harvardsystemet som används på Röda Korsets Högskola (RKH) och en del ämnen på SH. Vi rekommenderar i första hand vår guide Referenser enligt APA-systemet, som finns i en ny version från augusti 2020
 5. Innan du infogar en källhänvisning i dokumentet måste du lägga till den källa du använt. Lägga till ett nytt citat och en ny källa till ett dokument. Klicka på pilen bredvid Format på fliken Referenser i gruppen Källhänvisningar & litteraturförteckning och klicka på det format du vill använda för källhänvisningen och källan
 6. Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande text måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande text
 7. Referenser till lagar, ord eller namn som den studerande/författare vill referera till skrivs referensen enligt följande Enligt APA-stilen skrivs n.d. (förkortning för no dat

Referensguide för APA 7 - K

 1. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800)står att alla ska oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet
 2. ATT REFERERA ENLIGT APA Mall för Sophiahemmet Högskola INNEHÅLL 1. INLEDNING Hänvisa direkt till författningen/lagen, inte till exempelvis Författningshandboken. Ange författningsförkortningen, årtal och nummer. Om du refererar till ett specifikt kapite
 3. Referensguide för APA 7 (Karolinska institutets bibliotek) Referera med APA 7 ( Biblioteket Högskolan Väst ) Artikel i dagstidnin
 4. Referenser och regelverk. Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier. HSLF-FS 2016:40 Föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen
 5. APA är en så kallad författare-årtalsstil. Referensguiden ger dig svar på det mesta du kan behöva veta för att skriva korrekta referenser enligt APA. Du får exempelvis veta hur du skriver referenser till de flesta typer av källor (till exempel artiklar, böcker, webbsidor, rapporter, bilder och dataset)

Referera ofta i din text till de källor du använder som stöd för ditt resonemang. Skriva så enkelt att du själv förstår APA är vanlig inom humaniora och beteendevetenskaper. IEEE är vanlig inom teknik och Vancouver inom medicin. Oxford är vanlig i historia, juridik och teologi till exempel APA-systemet Monica Landén, Medicinska fakultetens bibliotek APA • APA står för American Psychological Association † Referera aldrig till författningshandboken. Sidhänvisning † Ange alltid sida vid hänvisningar till citat, figurer och tabeller. Anges direkt efter citatet Att referera i och till text enligt APA Det är viktigt att du kan referera på rätt sätt i dina rapporter och inlämningsuppgifter när du studerar på såväl grundnivå som avancerad nivå. Det finns olika typer av referenshanteringssystem men för ämnena barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och barnkultur ska referenshanteringssystemet APA även kallat APA Style användas Guide för referenshantering APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) Referenser till lag och läroplan Den 1 november 2012 hade cirka 20 800 barn och unga heldygnsinsats enligt Socialtjänstlagen (SoL, Man ska alltid referera till källan,. APA är framtagen av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin. Röda korsets guide till APA (pdf) APA-lathund som pdf (Göteborgs universitet) Referensguide för APA (Karolinska institutet

Enligt APA skriver man p. om man refererar till en sida och pp. om man refererar till flera sidor. Enligt Svenska skrivregler Vad gäller hänvisningar till lagar och förordningar kan man gärna bekanta sig med Svenskt Här presenteras anvisningar för att referera till både hela böcker, referensböcker (t.ex. Referensguide för APA 6. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen Här finns exempel på källor som kan vara svåra att skriva referenser till. Exemplen utgår från Publication manual of the American Psychological Association (7. ed., 2020). Observera att exemplen är en tolkning av manualen och ingen exakt återgivning Läroplaner och styrdokument. Läroplaner. Lagar och förordningar. Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplaner och kursplaner för grundskoleutbildning. Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning. Skollag (SFS 2010:800) Lagen började tillämpas 2011-07-01. Skolförordning (SFS 2011:185 Viss inspiration för tolkningar av allmänna principer för referenshantering enligt APA-manualen har hämtats från Wahlandt, Bjarsch och Prell (2012). Wahlandt, A., Bjarsch, C. & Prell, H. (2012, 28 augusti). APA-lathunden: En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hämtad 20 juni, 2013, från Göteborg

Att ange referenser i en text är viktigt för att läsaren ska veta vilka källor som arbetet bygger på samt kunna hitta dessa. Vanliga referensstilar är APA, Harvard, Oxford och Vancouver. Här får du hjälp med formaten och referenshantering Att!referera!till!artikel! Harvard och APA är parentessystem och Oxford ett notsystem. Inom förskollärarprogrammets kurser används Harvardsystemet. För lagar och författningar inkluderas ordningsnumret inom Svensk författningssamling (SFS-nummer), Titel. 1 1. När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019 Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök

Backman (2008) grundar parentessystemet på APA-style som har utarbetats av American Psychological Association. Referenser enligt APA används framför allt inom psykologi, samhällsvetenskap och vårdvetenskap. De regler som gäller för tryckta källor tillämpas huvudsakligen även för elektroniska dokument Exempel på en referens enligt APA . I den löpande texten: men enligt sjuksköterskan A. Andersson (personlig kommunikation, 3 april 2017) är antalet deltagare för litet för att man ska kunna dra några slutsatser. Läs mer: Referenser enligt APA 7 (Karlstads universitetsbibliotek) Topics. Citera & referera; Last. Skriva referenser. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Skriva referenser. Referenshanteringsprogram Apa referera till hemsida; Psalm 16 Kapitlet 1En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig. 2Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig; 3de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag. » 4Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). Lagens innehål

Hur referera till lag enligt APA? - FamiljeLiv

 1. Lag (2019:961). Högskolebibliotek. 12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan. Lånecentrale
 2. APA tillhandahåller inga specifika regler för direkt citering av exakta PowerPoint-bilder. När du omformulerar en idé från ett annat arbete som ovan, behöver du bara referera till författaren och publiceringsdatumet i din texttext. Du kan använda n.d notering när inget datum ges
 3. Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Nedan rekommendation uppdaterades i september 2020. Behöver du få tillgång till den tidigare versionen ber vi dig att kontakta biblioteket. Harvard är en allmän term för de stilar där man.
 4. APA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010).Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och samt förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. För studenter som ska skriva uppsats vill vi även rekommendera två mycket användbara böcker i ämnet: Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.
 5. Referenser till uppsats Med Bokreferens.se kan du söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Du hittar färdiga referenser till din uppsats som du kan klista in i ditt arbetes källförteckning. Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver

Interna dokument - APA - Referenshantering - Guides at

Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen. << Previous:. [Gå till början] Referenshantering i löpande text I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001)

En Flod Och En Le Pojke I Ett Fartyg Vektor Illustrationer

Riksdagstryck, lagar, författningar, SOU och Ds, EU-rättsakter m.m. Nedan följer exempel på hur du kan källhänvisa för rättsligt material från Sverige och Europeiska unionen. Bakgrunden till personsäkerhetsutredningen (SOU 2002:71, 3) var bland annat hot mot anställda inom rättsväsendet Denna ska organiseras i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn. För en komplett guide till APA-manualen hänvisas till Publication manual for American Psychological Association (6 uppl.) Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan Referera till kurslitteratur och eventuellt även till annan relevant litteratur, minst två källor till varje fråga ¾ Enligt APA-systemets riktlinjer räcker det att skriva huvudordet (t.ex. Bokreferens stödjer referensmallen för: APA, Harvard, Oxford samt Vancouver Referenssystem och referensguider. I en akademisk text förväntas du relatera dina tankar till tidigare forskning och andra för ditt ämne relevanta texter. När du återger fakta och forskningsresultat ska du alltid på ett konsekvent sätt ange källa i direkt anslutning till referat, citat eller källans namn i löpande text barnkonvention till större utsträckning än andra. Naturligtvis kan inte ett fall, en studie, leda till en generalisering, men det kan förhoppningsvis indikera om faktorn demokrati är av relevant betydelse för staters efterlevnad av FN:s barnkonvention. 1.4 Frågeställninga

LIBRIS - Skapa referense

Referera till flera källor som stöder en och samma idé. Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning. Exempel. Det har visats i flera studier att (Andersson 2014; Svensson 2016). Referera i andra han Gå till inlägget Referera till figuren i brödtext. Om du i din text vill referera till en viss figur och vill vara säker på att numreringen blir korrekt använder du en s.k. korsreferens. Under referensmenyn väljer du Korsreferens. I Referenstyp anger du vad du vill referera till, t.ex. Figur . Referensguide för APA 7 - k . Referera Hur refererar man till barnkonventionen apa. Manual för hur du skriver referenser enligt APA Förkortad anpassad svensk version Denna manual bygger på Publication manual of the American Psychological Association anledning måste göra en andrahandscitering ska du alltid referera till andrahandskällan där du hämtat informationen, det vill säga till den publikation som du har läst. Referenser i löpande text Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Ibidem = på samma ställe, d.v.s. Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. Förlagsort: Förlag Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958) Referera till flera källor som stöder.

Lagar och och offentliga publikationer - Referenser enligt

APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens. Lathunden är en omarbetad och utvecklad version av APA-LATHUNDEN - En snabbguide till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten som ursprungligen författades av Hillevi Prell, Carin Bjarsch och Anette. Referera till ett läkemedel i FASS på webben. Välj ett läkemedel. Sök fram information om läkemedlet på fass.se; Bestäm om du ska referera enligt APA eller Vancouver. Vilken typ av källa är FASS? Vilka delar ska en referens till den källtypen innehålla? Skapa en korrekt referens med hjälp av referensguide Referensguide för APA 7. Onlinemanual från KIB (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket), I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan

Referenser och regelverk - Vårdhandboke

 1. ns rätt (det var ett tag sen jag var tvungen att skriva i APA-format) så ska du referera till kapitel när du baserar det du skrev på ett speciellt kapitel
 2. Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. Stockholm: Socialdepartementet; SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet; SFS 2016:35. Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Stockholm: Socialdepartementet; SFS 2016:36. Förordning om bidrag för glasögon till vissa barn.
 3. Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor Fortsätt läsa NE som käll
 4. Att referera till Wikipedia. Precis som annat material på Internet uppdateras materialet på Wikipedia efterhand. Denna föränderlighet gör att det kan vara svårt att vara säker på att det som avsågs av den som refererade en sida fortfarande finns kvar när någon vill kontrollera källan. Till skillnad från vad som.

Högskolan Väst - Harvard - Lagar, förordningar och doma

Hitta alla inlägg av lolilolz i detta ämne. Medlem. Reg: Dec 2013. Inlägg: 215. Hej, när man refererar enligt APA-manualen i löpande text, vad ska det ingå för uppgifter när man refererar till en vetenskaplig artikel? Alltså i löpande text, inte i referenslistan. Tacksam ifall ni ger ett exempel då det är minst 3 författare Att referera enligt modifierad APA I denna text behandlas formella aspekter av skrivande, exempelvis källhänvisning, citering och referenser. Referera inte till Karlberg, 2015. Karlberg är varken författare eller redaktör. Det end För att referera till sex eller fler författare skriver du endast ut efternamnet på första författaren och därefter et al. eller m.fl. och årtal. Undantag från detta sker då två referenser med samma årtal får samma namnförkortning. I de fallet måste man skriva ut så många efternamn som krävs för att kunna skilja referenserna åt

Lagrumshänvisning lagen

Kort om att referera i och till text . Inom avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA) och Centrum för barnkulturforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, används ett referenssystem som benämns som APA. Det handlar om APA Style som är ett parentessystem för att ange referenser Informatik och medias guide till Harvardsystemet är tänkt att vara en hjälp vid akademiskt skrivande. Den tar bland annat upp hur du enligt Harvardsystemet gör för att ange källa, skriva citat och noter samt hur din källförteckning ska se ut Checklista för referenser. Den här checklistan är till för att du ska kunna kolla hur du hanterat referenser i din text, till exempel inför inlämning av ett skriftligt arbete. Checklistan är tänkt som ett komplement till den information om referenser som finns på våra webbsidor. På sidorna om akademiskt skrivande kan du läsa mer om. Hur referera till lag enligt APA? Undantaget personlig kommunikation som endast anges i löpande texten, samt när det refereras till en webbsida i största allmänhet. I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Om en källa har fler än två till sex författare ska du ange alla namnen i parentesen första. Referera till källor Guide till Harvardsystemet I Harvardguiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil Om en författare som du hänvisar till har två eller fler publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c o.s.v. omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra

Manual för referenshantering enligt AP

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser En introduktion till APA-systemet (sjunde upplagan)Denna film bygger på de rekommendation som ges i boken: American Psychological Association. (2020). Public.. Referera i andra hand. I möjligaste mån ska du använda dig av originalkällor men det går också att referera till någon som i sin tur har hänvisat till originalkällan. Båda referenserna ska då finnas med när du refererar i din text. Originalkällan skrivs först och sedan sekundärkällan, det vill säga den källa som du själv använt MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET INLEDNING En bibliografisk referens hänvisar till ett dokument som du använt i din framställning. Följande exempel är en tolkning av APA-manualens generella regler. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida

Ämnesguide för dig som läser till polis. Skip to main content. Biblioteket Ämnesguider författningssamlingar, rättsfall, propositioner med mera. Här kan du läsa om hur du refererar till lagar och förordningar enligt Harvard Kan vara bra för TS att kunna referera till dessa överklaganden och resultat till sin handläggare HVV - Referenshantering enligt APA-stilen - Mälardalens högskola. Ett urval av de vanligast förekommande varianterna i samband med referenshantering enligt. APA - stilen, finns i föreliggande dokument. För ytterligare information över APA - stilen, hänvisas till originalkällor (se Referenser). Att hänvisa till källor - att referera.

Harvard - skriva referenslista - umu

Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av samma författare etc Kort. Om man i den här guiden eller i APA-manualen inte hittar det som eftersöks får man istället försöka hitta ett närliggande exempel och utgå från det. Syftet med att referera är att visa upphovet till en källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1 PrioInfo. (2008). Urkunds plagiathandbok: Tips och råd till studenter Referera till salamancadeklarationen apa. referera är att visa vilken källa du stöder dig på och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang Denna lag kompletteras i 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, där det framgår att skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat Träffar per sid även att referera till a ktuell lagstiftning samt att visa på ansvar i arbetet med trygghetsskapande teknik i verksamheter inom Social- och omsorgsförvaltningens område

Referensguider - Södertörns högskol

 1. Skriva & referera. This page in English. Akademiskt skrivande. Hitta snabbt: Språkverkstaden. Boka handledning. Frasbanken. Skriva referenser . Hitta snabbt: Referensguide för APA & Vancouver. Lägg till på hemskärmen så fungerar den som en app i din telefon eller surfplatta. Frasbanken ; Så refererar du till artiklar med hjälp av APA 7
 2. Numret använder du när du senare i texten använder ekvationen igen och vill referera till den. Så här refererar du till exempel: Ekvation (1) ger att arean för cirkeln blir 3,14 mm. 2. Figurer. Figurer ska helst placeras överst eller nederst på en sida. Sprid ut figurerna
 3. Ämnesguider. I guiderna hittar du t.ex. informationsresurser inom ditt ämne, hur du refererar enligt APA, använder referenshanteringsprogram, e-böcker samt undviker plagiat
 4. Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor Referera till olika källor Referensguiden. Om guiden; APA. Referera till olika källor Chicago; Harvard. Referera till olika källor (t.ex. film eller bok). Proposition, SOU, SFS etc. Prop. 2010/11:155. En ny lag om elcertifikat

Video: Lägga till källhänvisningar i ett Word-dokumen