Home

Skyddskommitté protokoll

Skyddskommitté. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas en skyddskommitté, eller arbetsmiljökommitté som det också kallas, på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. Men det kan även finnas på mindre arbetsplatser om de anställda begär det. En skyddskommitté bör bestå av personer från både arbetsgivar - och arbetstagarsidan på en arbetsplats Protokoll 21 november 2019 (pdf 155 kB) Protokoll 10 oktober 2019 (pdf 152 kB) Protokoll 9 maj 2019 (pdf 139 kB) Protokoll 14 mars 2019 (pdf 134 kB) 2018. Protokoll 29 november 2018 (pdf 325 kB) Protokoll 20 sep 2018 (pdf 98 kB) Protokoll 14 juni 2018 (pdf 106 kB) Protokoll 15 mars 2018 (pdf 3,0 MB) 2017. Protokoll 16 november 2017 (pdf 1,2 MB Skyddskommitté. I arbetsmiljölagen står det att en skyddskommitté ska finnas om man är fler än 50 arbetstagare på arbetsplatsen eller om arbetstagarna begär att det ska finnas en skyddskommitté. En skyddskommitté är en partsammansatt grupp av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter som arbetar med frågor som har med arbetsmiljö och hälsa att. En skyddskommitté är ett organ som samråder om arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljölagen ska kommittén alltid finnas på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare, eller om arbetstagarna begär det. I skyddskommittén samråder företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. Arbetstagarna företräds i första hand av fackliga. 3.€€€Genomgång av föregående protokoll. 4.€€€Företagshälsovård. 5.€€€Handlingsplaner från skyddsronder (fysiska och psykosociala). 6.€€€Statistik för sjukfrånvaro och anmälan om arbetsskada/tillbud. 7.€€€Medarbetarenkäter

En skyddskommitté kan sägas vara ett rådgivande organ till chefen. Dess uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och följa dess genomförande. En skyddskommitté skall utses på arbetsplatser där minst 50 arbetstagare jobbar regelbundet Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter bestäms av den fackliga organisationen som utsett dem. Den fackliga organisationen bör dokumentera vad som är beslutat i ett protokoll eller liknande. Regionalt skyddsombud. Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen. Skriv protokoll och meddela Unionen vem/vilka ni har valt. Efter mötet skickar ni in en kopia av protokollet till Unionens regionkontor. Är ni flera arbetsmiljöombud på din arbetsplats ska ett av dem utses till huvudarbetsmiljöombud

Skyddskommitté - Arbetsmiljöupplysninge

Otydlig mötesagenda, sena ankomster och svagt engagemang. Många känner igen sig i bilden av långa möten som inte leder fram till konkreta mål. Vi ger dig tipsen som hjälper dig att förbättra dina möten. Dessutom kan du ladda ner vår kostnadsfria, strukturerade mall för mötesprotokoll Skyddskommitté-protokoll - Riksarkivet - Sök i arkiven. 1383 Länsskolnämnden i Stockholms län. A I Nämndens sammanträdesprotokoll med föredragningslistor. Loading A I a Personalprotokoll. Loading. Skyddskommitté, protokoll Svea artilleriregemente. Om serien Se förteckning / / / Volymer (1 st) Referenskod: Tid: Anmärkning. Vad ska en arbetsmiljökommités dagordning innehålla

Specifikation. Namn: Protokoll - Skyddskommitténs möte. Typ: Dokument. Antal sidor: 2. Beteckning: PERAMO23. Smart dokument: Ja. Format: [1 st] Word 2010 med makro. Köp nu 295 kr Välj bas plan 550 kr / mån. Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider Mall för protokoll till styrelsemöte. Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet PROTOKOLL Skyddskommittén 2020-11-25 Plats Kyrkans Hus, Petrus Tidpunkt Tisdag 25 november 13.30-15.30, Petrus (digitalt) Närvarande Beslutande Elisabet Öman, kyrkoherde Pia Dosé, bitr. kyrkogårdschef Martina Krus, sekreterare Anette Melander, huvudskyddsombud (Vision) Roos-Marie Oskarsson, skyddsombud (Vision PROTOKOLL Skyddskommittén 2020-05-06 Två kyrkogårdsarbetare stöttar administrativt inför gravsättningar. Täcka upp och säkra för eventuella behov. Expeditionen ses över administrativt (inkl annan administration på kgf). Finns viktiga moment som måste fungera. Påverkar arbetstakten. Kgf är indelat i grupper Det kan dock finnas skyddskommittéer även på fartyg med färre än 12 besättningsmän, om de anställda har krävt det. Så här görs kontroll. Kontrollera att skyddsronder och protokollförda skyddskommittémöten hålls regelbundet. Mötena ska genomföras minst var tredje månad, men tätare intervall kan behövas beroende på verksamhetens art (t.ex

KTH:s skyddskommitté KTH Intranä

Göteborgs Stad Västra Göteborg, FSG-protokoll 1(7) Västra Göteborg Protokoll 11/2017 Utfärdat 2017-10-18 Handläggare Frida Byrsten Telefon 366 10 20 E-post: frida.byrsten@vastra.goteborg.se Samverkan enligt samverkansavtalet - FSG - Förvaltningens samverkansgrupp och skyddskommitté Sammanträdesdatum: 2017-10-18 kl: 13:00 - 16:0 skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna. Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av en lokal arbetstagarorganisation so

Skyddskommitté - TM

Skyddskommitté. Enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet 8 § ska det finnas en skyddskommitté, eller arbetsmiljökommitté som det också kan kallas, på arbetsplatser med minst 50 arbetstagare. En skyddskommitté ska även tillsättas på arbetsplatser med färre anställda än 50 om de anställda begär det. En skyddskommitté bör bestå av. Protokoll. Som chef är du ansvarig för att det skrivs protokoll. Minst en facklig företrädare behöver justera protokollet. har tagit fram en checklista för hur arbetsmiljöfrågorna har hanterats från APT till samverkansgrupp/tillika skyddskommitté Göteborgs Stad Västra Göteborg, FSG-protokoll 1(7) Västra Göteborg Protokoll 10/2018 Utfärdat 2018-06-12 Handläggare Frida Byrsten Telefon 366 10 20 E-post: frida.byrsten@vastra.goteborg.se Samverkan enligt samverkansavtalet - FSG - Förvaltningens samverkansgrupp och skyddskommitté Sammanträdesdatum: 2018-06-12 kl: 13:00 - 16:0 Protokoll och kallelser. Protokoll - Lokal skyddskommitté . Arbetsmiljö och hälsa vid Medicinska fakulteten. Sidöversikt. Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 LUND Telefon: 046-222 00 00 (växel) info@med.lu.se. Om webbplatsen.

Information skyddskommitté protokoll Protokollet från skyddskommitténs sammanträde den 13 november 2019, har inför dagens möte skickats ut till kyrkorådets ledamöter. Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna, 6.4 Kommunikationsplan statu Protokoll KTH:s skyddskommitté nr 3/2017, 21 september 2017 Närvarande ledamöter: Anders Lundgren, förvaltningschef Linnea Bogren, sekreterare Lövenstig (HSKO) Håkan (HSI<O) Caroline Nordquist (HSKO) Karolina Karjalainen, (HSKO) Eva Pettersson (HSKO) Per G Wehlin (HSKO) Ines Ezcurra, (HSKO) Witold Gallewicz (SEIKO) Erik Edstam (HSKO, ST BILAGA 3 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL FÖRVALTNINGSGRUPP www.stockholm.se BILAGA 3 - MALL FÖR KALLELSE/PROTOKOLL FÖRVALTNINGSGRUPP 1 Val av sekreterare och justerare samt justeringsdag 2 Fastställande av dagordning som skyddskommitté för stabsfunktionerna

Skyddskommitté och arbetsmiljöansvar Eftersom en samverkansgrupp ska fungera utifrån både Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen så är den även skyddskommitté på sjukhus-, - tema-/funktions- och verksamhetsområdesnivå. Detta innebär att samverkansgruppen ska ha en skyddskommittéinstruktion i enlighet med Arbetsmiljölagen skyddskommitté Protokoll från möten med skyddskommitté Papper Tjänstemans rum - Server Bevaras Papper Göra arbetsmiljö-utredningar Utredningar Papper Tjänstemans rum - Server Bevaras Papper Enkäter, enkät-svar och sammanställningar Papper Tjänstemans rum - Server. PROTOKOLL Diarienummer Sammanträdesdatum DNRGS200176 2021-09-22 1 Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté för Regionservice Tid: Onsdag 22 september 2021 kl. 08:30 - 10:40 Plats: Teams-möte För arbetsgivarparten: Torbjörn Svanberg, ordförande Svetlana Kontic, HR-chef/sekreterare För. Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic

Plats: Anmärkning Se även egen arkivbildare Skyddskommitté Fastighetsnämnden för protokoll mellan 1981-1985 Fakultetsstyrelsens protokoll Arbetsutskottet Prefektrådet Lärarförslagsnämnden Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskarutbildningsrådet Forskningsrådet Lokal skyddskommitté Kommittén för jämställdhet och lika villkor Kursplanegruppen Kvalitetsgruppen för utbildning och forskning. Skyddskommitté. En skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser där mer än 50 personer jobbar regelbundet och ska bestå av arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud. Utbildning. Du som skyddsombud har rätt till årlig kompetensutveckling PROTOKOLL Diarienummer Sammanträdesdatum DNRGS200011 2020-11-04 1 Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté för Regionservice Tid: Onsdag 4 november 2020 kl. 08:30 - 11:00 Plats: Sammanträdesrum Ladan, Skånegatan 59 För arbetsgivarparten: Torbjörn Svanberg, ordförand

Skyddskommitté Visio

3. Skyddskommitté Inga punkter på dagens sammanträde. 4. Information - personalområdet HR-chef Medarbetarenkät Älvsbyns kommun har genomfört en medarbetarenkät, utöver Älvsbyns kommun är det 41 andra kommuner som har använt samma enkätundersökning. Svarsfrekvensen uppgick till nästan 80% vilket är 4% högre svarsfrekvens än 2017 Protokoll 2019-01-09 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Datum Rir justering Underskrifter utbildnings- och kulturnämndens skyddskommitté 2019 - 2022 Dnr 2018/136.103 Beslut Till arbetsgivarrepresentanter i utbildnings- och kulturnämndens skyddskommitté 2019 — 2022 väljs

Protokoll skyddskommitté KFK 210618 Protokoll MBL § 11 och 19 med Kommunal 210616 Paragrafen är justerad MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2021-06-24 Kultur- och folkhälsonämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande §60 Anmälan delegeringsbeslut Kultur- och folkhälsokontoret juni 2021 (2021. Göteborgs Stad Västra Göteborg, FSG-protokoll 1(6) Västra Göteborg . Protokoll 12/2020 . Utfärdat 2020-12-08 . Handläggare . Niklas Hall . Telefon 366 10 24 . E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se . Samverkan enligt samverkansavtalet - FSG - Förvaltningens samverkansgrupp och skyddskommitté Sammanträdesdatum: 2020-12-08 kl: 14:00. Göteborgs Stad Västra Göteborg, FSG-protokoll 1(6) Västra Göteborg Protokoll 3/2019 Utfärdat 2019-03-19 Handläggare Niklas Hall Telefon 366 10 24 E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se Samverkan enligt samverkansavtalet - FSG - Förvaltningens samverkansgrupp och skyddskommitté Sammanträdesdatum: 2019-03-19 kl: 14:00 - 16:0

Protokoll från mötet finns ¨JA ¨ NEJ Uppgiftlämnarens namn och klubb Telefon / e-post Uppgift om arbetsstället Arbetsställets namn Organisationsnummer Finns skyddskommitté ¨Ja ¨ Nej Utdelningsadress Arbetsgivarens namnteckning Postnummer Ort Hantering av personuppgifte

6. Regler och rättigheter för skyddskommittén - Du&jobbe

  1. Arbetsutskottets protokoll 2021-01-13. Samverkan och skyddskommitté 2020-10-22_Protokoll.pdf . 02. Agera för säker vård- Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024 . 03
  2. Protokoll skyddskommitté november 2019 _____ Beslutet skickas till Akt . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 139 Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum 2019-12-12 Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande Dnr 2019-00030 Dpl002 § 77 Delgivningar 2019 Beslut.
  3. PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPP SID 1(3) Protokoll Samverkansgrupp VSG VO 1-4 och Myndighet Datum 2020-04-01 Plats Maria Park, Monsunen verksamheterna inte ska ingå i samverkanssystemet ska skyddskommitté frågorna behandlas separat samt att MBL ska följas. Rekrytering av enhetschef för AT FT
  4. Protokoll skyddskommitté 20-04-28 Rapport till nämnd skyddskommitté vår 2020 _____ Beslutet skickas till Ordförande skyddskommitté Bo Wallbäcks, personalkontoret, akt . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnd.

För att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till arbetsplatsen krävs att de är registrerade hos arbetsgivaren. Det skall alltså finnas ett protokoll som visar vem som är regionalt skyddsombud och under vilken period. Dessutom måste det finnas minst en medlem på arbetsstället och det ska inte finnas någon skyddskommitté Exempel 3 Protokoll, alternativ 1 16 Exempel 4 Protokoll, alternativ 2 18 Avtal mellan Norrköpings kommun och samtliga arbetstagarorganisationer. Undertecknat 16 september 2010. Diarienummer: KS-522/2010. platsens skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagens bestämmelser Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna. Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren

Skyddsombud och arbetsmiljöombud - Arbetsmiljöverke

Val av arbetsmiljöombud Unione

(Förvaltningssamverkan, tillika skyddskommitté) Dagordningen anpassas till verksamhetens behov. Samtliga huvudrubriker (fet stil) ska dock finnas med. Det är OK att lägga till eller ta bort underrubriker. Mötet ska protokollföras. 1. Information. Föregående protokoll. Nya/ändrade kommunövergripande policys och riktlinjer, samt. §FRI-2021-78 160 Förteckning över skrivelser och protokoll 2021 Sammanfattning Förvaltningen anmäler förteckning över skrivelser, protokoll och utgående skrivelser som är registrerade 2021-08-01--2021-08-31. Beslut FritidsnämndenBeslutsunderlag godkänner redovisningen av skrivelser och protokoll Protokoll från fö r v a l t n i n g s - ö v e r g r i p a n d e samverkansråd (FSR) Bevaras Digitalt/Papper Förvaras hos sekreterare. Kronologis k ordning. I Mölndals stad utgör varje FSR skyddskommitté enligt Samverkan Mölndal, avsnitt 3.3. Protokoll från verksamhetsövergripande samverkansråd (VSR Protokoll Dnr HL 2018/6 Sida 1 (8) 2018-04-17 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30, plan 9 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 220 00 hagersten-liljeholmen@stockholm.se stockholm.se det handlar om skyddskommitté. Skulle jurist mot förmoda Protokoll samverkan tillika skyddskommitté 2020-02-07. Justerandes signatur.,-----.. Utd ragsbestyrkand e . Uppsala kommun Sida 13 (16) Äldrenämnden Datum: Protokoll 2020-02-13 §8 Anmälan av fattade delegationsbeslut för perioden oktober 2019 Beslut Äldrenämnden besluta

Mötesprotokoll Mall för protokoll - ladda ner PDF

Arbetsmiljöveckan (24 ) 2021-10-25 Just nu pågår europeiska arbetsmiljöveckan. Arbetsmiljö är allt du har omkring dig på jobbet. som maskiner, ljud och ljus. Likaså hur du trivs och hur mycket du har att göra. » Läs mer om arbetsmiljö § 189 Protokoll från förvaltningsrådet 2020 FRI-2019-3309 Sammanfattning Förvaltningen anmäler protokoll från förvaltningsrådet samt skyddskommittén 2020-11-30. Beslut Fritidsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2020-12-10 Förvaltningsråd 20201130 skyddskommitté protokoll Så vässade Hässleholm sin samverkan. I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser personalchefen Marie Söderqvist. Fokusera på dialogen skyddskommitté, kommer det att inrättas en skyddskommitté som omfattar hela kommunen. Protokoll skall föras och justeras samt delges facklig organisation. Protokollen skall därefter publiceras så att chefer i verksamheterna har tillgång till dessa. Dett

Protokoll - Saco

Skyddskommitté-protokoll - Riksarkivet - Sök i arkive

Lokal skyddskommitté. Vid Lunds universitet sker arbetsmiljösamverkan på tre nivåer: institution, fakultet och universitetsgemensam nivå. Vid Juridiska fakulteten utgör den lokala skyddskommittén samverkansorgan för arbetsmiljöfrågor. Studiesociala frågor bedrivs inom en särskilt utsedd arbetsgrupp 2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 30 3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85 4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 109 5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128 6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 64 7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 25 8 Kommunstyrelsen Protokoll 1 (80 ) Sammanträdesdatum Diarienummer 2021 -09 -01 KS 2020/0831 Justerare Utdragsbestyrkande Kommunstyrelsen . Tid och plats 2021 -09 -01 klockan 14.00 17.45 , ajournering klockan kl. 15.30 15.40, 17.00 17.10, Sessionssalen, Stadshuset Beslutand Kommunstyrelsen Protokoll 1 (106) Sammanträdesdatum Diarienummer 2021-09-29 KS 2020/0832 Justerare Utdragsbestyrkande Kommunstyrelsen Tid och plats 2021-09-29 klockan 14.00-19.00, ajournering klockan 15.45

Skyddskommitté, protokoll - Riksarkivet - Sök i arkive

Protokoll för hygienrutiner och pedagogiska anpassningar Corona Läsåret 2021-2022 Uppdaterat: 16/08/2021 med Skyddskommitté och lokala rekommendationer att besluta om protokollets tillämpningsnivå. Tillämpningsnivån kommer att kommuniceras till användarna via de vanlig 1S=Åtgärdas omedelbart och anmäls till skyddskommitté, 2S=Åtgärdas snarast och anmäls till skyddskommitté 3S=Åtgärdas och anmäls till skyddskommitt Sammanträdesprotokoll Samverkansgrupp och Skyddskommitté Sammanträdesdatum 2018-09-06 Sid 1 (5) Gävle kommun Kommunledningskontoret Besök Drottninggatan 22 Växel 026-17 18 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.s

Vad ska en arbetsmiljökommités dagordning innehålla? - Du

Protokoll från Skyddskommitté (samverkansmöte) Diarie-nummer Ja Diariet Digitalt Bevaras Ett samlingsnummer per år i respektive nämnd. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande Diarie-nummer Ja Diariet Digitalt Bevaras Åtgärdsplan Diarie-nummer Ja Diariet Digitalt Bevaras Innehållande till exempel: Tidplan, riskbedömning Ett vanligt sätt när det gäller den fysiska arbetsmiljön är att göra en skyddsrond. Arbetsgivare och skyddsombud går då runt tillsammans på arbetsplatsen och tittar på sådant som maskiner, belysning, buller och ventilation. Genom att använda en checklista är risken mindre att man missar något område. Prevent har många. Protokoll 2021-04-20 Utdragsbestyrkande § 21 2021.011 SN Motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd. Uppföljning av 2020 års brandskyddsarbete har gjorts genom att ett antal frågor lämnats til 6.3.3 Protokoll skyddsombud och skyddskommitté samt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete finns även i AML. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar inte beslutanderätten i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som har rätten att fatta beslut A PROTOKOLL A 1 Kyrkogårdsnämndens (eller motsvarande) protokoll Allmänna råd: Övriga eventuella protokoll redovisas under A 2, A 3 osv, t.ex. skyddskommitté och MBL-protokoll. Om protokoll och bilagor är arkivlagda separat redovisas de i underavdelningar såsom A 1 A, Protokoll och A 1 B, Bilagor till protokoll

Startsida | Internt Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sign On - Protokoll - Skyddskommitténs möt

Vem ansvarar för arbetsmiljön? Att personalen trivs och känner sig trygg är grundförutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivarens som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är hälsosam, men även medarbetarna har vissa skyldigheter. schedule den 1 september 2016. Lästid: 2 Minuter Som elevskyddsombud ska du. vara med på skyddsronder. delta i planering av ombyggnad av skolan. delta när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion. Du ska bevaka att skolan utför skyddsronder både för den fysiska och psykiska miljön. Du hittar bra checklistor för skyddsronder som du kan använda dig av på Prevents webbplats delar sina uppgifter och dokumenterar detta i ett protokoll. REGIONALA SKYDDSOMBUD: Facken kan också utse regionala skyddsombud (RSO). De har samma uppgifter och befo-genheter som övriga skyddsombud. på de arbetsplatser där det finns en skyddskommitté Vad kan du som skyddsombud göra? Det finns många saker att tänka på som skyddsombud med anledning av covid-19-pandemin och medföljande arbetsmiljöfrågor. Här har vi samlat konkreta råd och svar på vanliga frågor från skyddsombud. Vid en situation med smittspridning är det flera saker som är väldigt viktiga ur ett. enhetschef. Gruppen kan fungera som Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagens regler. Systematiskt arbetsmiljö-arbete ska vara en stående punkt på agendan. Arbetsfor-merna för lokal samverkan u tformas alltid utifrån verk-samhetens behov, rekom mendation är månatli g lokal samverkan. Protokoll ska föras av arbetsgivaren vi

1S=Åtgärdas omedelbart och anmäls till skyddskommitté, 2S=Åtgärdas snarast och anmäls till skyddskommitté 3S=Åtgärdas och anmäls till skyddskommitté© draftit AB, Version 3.0 Skyddskommitté Rond genomförd Datum 2018 02 01 Arbetsplats, rum, redskap etc. Lönnstorp grovlab Lönnstorp verkstad Vegetum växthus Vegetum växthus Övriga noteringar Prioritet Ansvarig för åtgärd protokoll tidigare. Åtgärdas av Akademiska hus. Anmält (påmint För att göra detta har jag använt mig av protokoll från sammanträde med socialförvaltningens åldringsvårdsavdelnings skyddskommitté, vilket jag hittade genom Karlstads kommunarkiv. Mina frågeställningar i denna studie har varit Vilka var problemen som identifierades av Skyddskommittén? och Vilka åtgärder gjordes gentemot de problemen skyddskommittén uppmärksammade? Protokoll 2021-04-07 Utdragsbestyrkande § 111 2021.029 SN Brandskyddsrapport 2020 Ärendebeskrivning förvaltningschef, skyddskommitté (FSG) och nämnd. brandskyddsombuden Uppföljning av 2020 års brandskyddsarbete har gjorts genom att ett antal frågor lämnats til

Start | Lunds tekniska högskola

A20c - Bilagor till verksamhetsberättelser, förbundsavdelningsstyrelsens protokoll: A21 - Verksamhet och budget: A21a - Verksamhetsplan och budget: A21b - Bilagor till verksamhetsplan och budget: A22 - HTFs stadgar: A23 - HTFs Skyddskommitté - Protokoll med tillhörande bilagor och handlingar: B - UTGÅENDE SKRIVELSER OCH KORRESPONDEN (central samverkan tillika skyddskommitté) Dagordningen anpassas efter behov. Samtliga huvudrubriker (fet stil) ska dock finnas med. Det är OK att lägga till eller ta bort underrubriker. Mötet ska protokollföras. 1. Information. Föregående protokoll. Nya/ändrade kommunövergripande policys och riktlinjer, samt lagförändringa skyddskommitté enligt arbetsmiljölagens och arbetsmiljöförordningens regler. Den ska också vara Vid förhandling enligt MBL §§ 11-12 ska protokoll alltid föras och undertecknas av parterna. Handlingar som ska behandlas i samverkan ska vara deltagarn Gruppen fungerar även som informell skyddskommitté. Genomförande. Som nämnts ovan sammanträder arbetsmiljökommittén minst två gånger per år. Vid mötena följs föregående handlingsplan upp, nya arbetsmiljöärenden behandlas och ny handlingsplan upprättas samt efterlevnaden av arbetsmiljöpolicyn stäms av