Home

Vad är ett nämndinitiativ

Nämndinitiativ Ett nämndinitiativ är ett sätt för en enskild eller flera ledamöter att nyttja kommunallagens 4 kap § 20 Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden. Nämndsekreterare Tjänsteperson med uppdrag att ansvara för utskick av handlingar, föredragningslista och protokollsskrivning för sammanträden 31 § Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där kommunen eller regionen äger minst hälften av aktierna eller en stiftelse där kommunen eller regionen utser minst hälften av styrelseledamöterna, ska den som handlägger ärendet inte anses jävig enligt 28 § 2 eller 5 enbart på grund av att han eller hon är ställföreträdare för bolaget eller stiftelsen eller på något annat sätt är knuten dit Nämndinitiativ från (M) och (FP) om översyn konkurrerande verksamhet Förslag till beslut 1. Informationen godkänns. 2. Nämndinitiativet läggss till handlingarna. Ärendebeskrivning Folkpartiet och moderaterna har väckt ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen med förslag att stadsledningskontoret ska ges i uppdrag att analyser en nämnd. Är det flera nämnder som ska ta upp ärendet är kommunstyrelsens kontor avsändare. Förvaltningens beredningsprocess är avslutad när tjänsteskrivelsen undertecknats av kommundirektören och berörda kontorschefer. Framställan är samlingsnamnet för dokumenten förslag, ansökan och begäran från en nämnd

Det finns ett samband mellan en skolas storlek och skolans kostnadseffektivitet. Det behövs ett tillräckligt elevunderlag för att bära gemensamma resurser som bibliotek, elevhälsa, skolledning. Förvaltningens erfarenhet är att ca 1 000 elever kan bära en skolas överbyggnad utifrån de krav styrdokumenten ställer Segersam (KD) , med ett nämndinitiativ om lärares arbetsmiljö. I initiativet redovisas ett exempel från Lunds kommun där man listat delar av lärarnas arbete som kan prioriteras ned eller plockas bort när tiden inte räcker till. Nämnden föreslås beslut

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

har i ett nämndinitiativ med rubriken Initiativ från (M) och (KD) angående stöd till företag som drabbats svårt under Coronapandemin föreslagit: 1. Att inte ta ut tillsynsavgifter under hela 2021. 2. Att en väg in till kommunen för företagare ska vara öppen även för hjälp med coronarelaterade frågor och ärenden. 3

Kommunal ordlista - Bollnä

  1. Nämndinitiativ om att utreda byggnationen av trärampen upp till Sigurdsristningen Nämndinitiativ om att reda ut frågetecken kring fastighetsaffär Nämndinitiativ - Förbättra skyltning och cykelbano
  2. Nämndinitiativet kan lämnas in före ett sammanträde eller under ett sammanträde. Oavsett när initiativet lämnats in måste ärendet väckas på ett nämndsammanträde, det vill säg

Om problemen inom konståkningsidrotten Peter

213 Nämndinitiativ - Fördjupad samverkan att ett förtydligande önskas vad som ingår i hyror för de • Vad är tidplanen? Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att redovisa svar på frågorna till kommunstyrelsen i januari Angående beslut om munskydd för personal och elever i skolor. Nu har de tre skolnämnderna, förskole- grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden röstat ja till ett nämndinitiativ om att skolförvaltningarna ska tillhandahålla kostnadsfria munskydd I ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden har Moderaterna lämnat förslag om att När Caroline Park inte kunde hitta ett bord med kryssben till ett rimligt pris bestämde hon sig för att bygga ett själv. Och på den vägen är det. Nu driver Caroline Park framgångsrikt Vad kan du om Västeråsbidragen i. Dagordningen innehöll 23 beslutsärenden, inklusive fyra motioner från oppositionen och ett nämndinitiativ. Här kan du läsa alla handlingar så som de skickades ut. Nedan berättas om de ärenden där vi INTE var eniga med styret

Vad är ett nämndinitiativ? Nämndlnitiativ betyder extraärenden i nämnclef och styrelse som ej finns med på kallelsen/ föredragningslistan. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse. Vem får väcka nämndinitiativ? Förutom ordförande i styrelse/nämnd har ledamöter i nämnd och styrelse rätt att initlera ett extr Hultgren (S) föreslår i ett nämndinitiativ daterad 2020-05-19 att: - Linköpings kommun inrättar en bemanningspool för den kommunala äldreomsorgen, där de som idag är timanställda ska anställas på heltid och med tillsvidareanställningar. - All personal inom den kommunala äldreomsorgen ska kunna fortbildas eller utbildas på arbetstid

I juni 2021 väckte Sara Heelge Vikmång (S) ett nämndinitiativ rörande undersöka möjligheterna att omförhandla avtalet för Fleminghallen är det ett utredning att göras rörande vad som krävs för att kommunen ska kunna hyra ut lokalerna i andra hand nämndinitiativ angående parkeringsplatser på Solrosvägen § 66 *****- Strandskyddsdispens tillbyggnad ett. iordningställande är det viktigt att ytan som är avsedd som parkeringsplats avgränsas av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande a Nämndinitiativ om investering av hockeysarg/upprustning friidrottsarenan tålamod i frågan om gummigranulat är befogat. Ett snabbt byte av fyllnadsmaterial kan ge mer tunga ekonomiska effekter än rent ekologiska. och vad som skulle krävas Trots det så har man tagit ett ytterligare beslut om att avveckla flygplatsverksamheten. Det är inte så rutinen ser ut för hur nämndinitiativ behandlas i Västerås, det är också därför som beslutet strider mot Västerås stads författningssamling om rutin för hantering av nämndinitiativ, säger Elisabeth Unell (M), oppositionsråd Nu ska plastprodukter fasas ut ur Västerås stads verksamheter och först ut är Kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen. Det efter ett nämndinitiativ som godkänts i kulturnämnden

Centerpartiet har lämnat in ett nämndinitiativ gällande åtgärder för att kompensera för eventuella negativa effekter på elevers studieresultat under coronapandemin. Det är ett av tio ärenden tas upp på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 3 mars vad gäller budget och tidsplan. Dock är det ett lite lägre intresse för hotell och turism in ett nämndinitiativ - Uppföljning av besparingsinsatsdetinom barnomsorgen. dygnet För ett tag sedan gjordes en besparing inom barnomsorgen som berörde bland anna

Budgetfullmäktige är i farten och vi startade kl 8.00 i Under tisdagens nämnd lämnade vi från Moderaterna in ett nämndinitiativ i Grundskolenämnden med förslaget att återinföra syskonförtur som en en gemensam plan eller ens en gemensam åsikt om vad detta Fortsätt läsa Folkomröstning för att rädda. Genom ett e-förslag kan du lämna en idé eller ett förslag till kommunens förtroendevalda. E-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig. Tydlig rubrik och innehåll. Ditt förslag behöver en tydlig rubrik och en kortfattad beskrivning med tydlig information om vad du vill ska hända — Det här är en långsam urholkning av tryggheten, framför allt för barnen, men även för föräldrarna och skolan. — Vi vill slå larm om skolskjutsarna innan något allvarligt händer! Politikerna Hägg och Törnblom-Nises vill se tryggare resor till och från skolan för de drygt 600 barn som är berättigade skolskjuts i kommunen och de berättar om tiden när det fungerade bra Nämndinitiativ skidbacken. Nämndinitiativ skidbacken. jan.lorentzson då mycket annat står för dörren, både vad det gäller utredningar och inte minst investeringar. En inbyggd skidbacke är unikt i sitt slag, En inbyggd skidbacke är unikt i sitt slag,.

Men vad som framkommit efter medborgarnas egna arbete med att klargöra frågan genom bla direktkontakt med regeringen och utbildningsdepartmentet är ju att lagen inte alls är tydlig mot syskonförur som första kriterium så länge barn har nära till annan skola (2km verkar vara en vanlig regel i andra kommuner)

Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991

Barn- och utbildningsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 18 november 14 ärenden. Bland annat ansökan om tillstånd för övervakningskameror, motion om trygghetskameror samt granskning av betygssättning i engelska på Hedskolan Jag är bekymrad över fritidsgårdarnas framtid och kommer därför lägga ett nämndinitiativ på Idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 18 december och att vi får en lägesbeskrivning över nuläget och vetskap om vad som planeras på sikt Vänsterpartiet har 2020-05-04 till Barn- och utbildningsnämnden inkommit med ett nämndinitiativ. Anledningen är ordförandebeslut angående tillfällig stängning av Barnomsorg under Obekväm Arbetstid, BOA, på grund av personalbortfall under Covid -19, dnr 2020-227 förskollärare är faktorer huvudmannen behöver ta i beaktande liksom lokalyta per barn samt lokalernas utformning. Huvudmannen ska även ta övriga aktuella kriterier som påverkar vad som är en lämplig storlek och sanunansättning av barngrnppen (Punkten 2.3). b. Huvudmannen ska redovisa att övrig personal i barngrupp har en såda

Aktuellt om coronasituationen vecka 8 - Malmö sta

Det här är ett problem som behöver lösas Dela: Robert Österlund (v) lämnat in ett nämndinitiativ till Kommunstyrelsen. Han föreslår att kommunen ska knyta till sig personer med så kallad lotsfunktion. Efter det här har vi lärt oss att vad vi än gör i framtiden,. 2.10 Nämndinitiativ Ledamot får initiera ett ärende (nämndinitiativ) i kommunstyrelsen eller nämnderna. Ledamoten ska vara tjänstgörande vid sammanträdet då ärendet initieras. Ledamoten som avser initiera ärendet ska avisera det när föredragningslistan fastställs och ärendet hanteras som ett extra ärende vid slutet av sammanträdet L: Äldreomsorgen kan utvecklas med VR. lördag 16 september 2017 07:28. Liberalerna i kultur- och fritidsnämnden har tagit ett s.k. nämndinitiativ, alltså väckt en fråga, vad gäller att använda Virtual Reality, VR, i äldreomsorgen. Då kan de som har svårt att ta sig ut ändå få en möjlighet att uppleva spännande miljöer som. Malmö stad backar från sitt tidigare beslut om hemleverans av alkohol. Malmö stad har i ett yttrande till Länsstyrelsen backat från sin tidigare tolkning av serveringsansvaret vid försäljning av alkoholdrycker och menar nu, i enlighet med uttalanden från Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne, att serveringsansvaret gäller.

Linköpingslistan - Ett parti för alla linköpingsbo

Möte 2021-08-24. Val av justerare. Information om smittspridning med mera avseende Covid-19. Remiss angående Remiss från Utbildningsdepartementet - En tioårig grundskola - Införande av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) Remissen från Utbildningsdepartementet - En tioårig. Vi vill utreda avskaffandet av skolfoto ordentligt. Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna. Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden i Malmö.

Video: Motioner och nämndinitiativ SD Eskilstun

Vår politik - Linköpingslista

Kontakta en politiker - Åre kommu

Redan 2013 lyfte Vänsterpartiet frågan om att Västerås skulle utreda möjligheten att bli fristad för kulturarbetare genom ett nämndinitiativ i Kulturnämnden. Tidigare har flera fristadsprojekt endast omfattat författare, därför vill Vänsterpartiet bredda programmet med att även innefatta serietecknare, bildkonstnärer, musiker och andra kulturarbetare Är de sökta bidragen större så skall nämnden fatta beslut. Båda bidragsansökningarna beviljades (men med lägre belopp än vad man sökt). Core of Culture är ett dans- och kulturcenter i Solna som startade 2013. Centrets vision är att främja kulturen i Solna stad En viktig del är redovisning av de ekonomiska förutsättningarna, samt vad som ska följas upp. Kraven är en blandning av bör- och skallkrav. Vissa resultat och aktiviteter är målsatta dvs det finns tydligt identifierat ett mål som ska nås. Det kan vara ett nationellt och/eller lagstadgat mål, eller ett mer lokalt identifierat mål Vänsterpartiet är Solnas tredje största parti. Vi vill minska klyftorna och skapa ett Solna för de många - inte bara de rika. Läs mer om vår politik, och engagera dig om du delar vår vision! Politik A till Ö Nyspråket i Södertäljes kultur- och fritidskontor har tagit Orwellska proportioner i hur man kallar effektivisering, ansvarstagande och invånarnas demokratiska värden för kulturslakt (LT, 16 april). Vi tackar även för den nationalencyklopediska redogörelsen för vad kultur är och att majoriteten heller inte väljer att bemöta de viktigaste perspektiven - nöjdheten bland.

Öppna upp Drottninggatan för all fordonstrafik | Eskilstuna

Sammanträdesprotokoll 1 (27) Bildningsnämnden 2021-04-21 -05-04 MSC Plats och tid Lagmannen samt Google meet, kl. 08:30 - 12:00 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Se nästa sida Paragrafer 40 - 56 Utses att justera Jonatan Hermansson Sekreterare Susanne Lindqvis Därför har M och KD gemensamt lagt fram ett nämndinitiativ på sammanträdet i regionstyrelsen den 10 december. (Det är ett formellt sätt för politiken ska fastställa vad vi har för. Vi är en växande rörelse som verkar för ett Västerås för alla och inte bara några få. Ett Västerås som präglas av medmänsklighet, solidaritet och rättvisa. På vår webbplats håller vi er uppdaterade om vår politik och vår verksamhet men följ oss gärna i sociala medier för att ta del av allt som händer. Facebooksida Läsåret är nu igång och vi har fått ett gäng tips om att ta en ny titt på vad som egentligen håller på att hända. Eftersom vi är kundorienterade och har ett lösningsinriktat förhållningssätt ger vi er del två i berättelsen om Uppsala, landets främsta NPM-kommun (det kommer att bli en ganska lång text - men förhoppningsvis även en lärorik sådan)

Walter Löfman (SD) har skrivit ett nämndinitiativ, men detta avslogs av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Men han ger inte upp så lätt. I början av året lämnade han in en motion Ett annat ord för gratis är att lönemålet ska tas inom Men tack vare Liberalernas nämndinitiativ kommer alltså Utbildningsnämnden att ta upp frågan på sitt möte idag. Förvaltningen har skrivit ett underlag som ni hittar här. Vad kan politikerna i Uppsalas Utbildningsnämnd göra om de inte vill att det här.

I juni lade Moderaterna i Västmanland ett initiativ att införa en rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafiken. Men på tisdagens nämndmöte hade frågan plockats bort från. nämndinitiativ med motiveringen att de redan följer frågan. Tiden flöt på och deltidsbrandmännen på Torshälla brandstation höll vad de lovade och sa upp sig. Nu i skrivande stund är framtiden för nämnda brandstation väldigt osäker Redovisning av mitt politiska arbete. Publicerat av annahard 10 oktober, 2021 Publicerad i Politik. Just nu pågår provval i Moderaterna Västmanland. Därför vill jag ge en sammanfattning av hur jag hitintills har förvaltat förtroendet som oppositionsråd. Jag vill bidra till transparens mellan politiker och väljare Den här dagen är politikern Niklas Nåbo (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, med. Han berättar att man från oppositionens sida tagit ett så kallat nämndinitiativ och föreslagit. Liberalerna vill att eskilstunabor ska kunna fortsätta handla lokalt och på ett tryggt och säkert sätt. Liberalerna har därför lämnat in ett nämndinitiativ till stadsbyggnadsnämnden med ett förslag på att det ska bli tillåtet för butiker i Eskilstuna att utan avgift kunna flytta ut sin julförsäljning och genomföra den på närliggande gågata

Utredning klar om beslutsprocessen kring projektet

Sätra är ett område som många av oss har sett fram emot. Ett nytt större utvecklingsområde för bostäder. Vi moderater har lämnat in olika förslag till förbättringar av planen. Det är glädjande att vi har fått igenom kravet på att Norrleden måste bli en 2-2 väg och att det nu beställt för att kunna påbörja genomförandet Fleminghallen - svar på nämndinitiativ från Sara Heelge Vikmång (S) ärende.möjligheterna attattomförhandla avtalet för Fleminghallen är det ett löpande göras rörande vad som krävs för att kommunen ska kunna hyra ut lokalerna i andra hand ett nämndinitiativ med förslag om att barn- och ungdomsnämnden ska besluta heten om betyg i årskurs fyra är också att respektive skolas ledning, med sin - Serviceförvaltningen har gjort uppehåll i projekteringen vad gäller nybygg Ett annat viktigt syfte är att delegering av befogenheter till anställda är ett (nämndinitiativ) samt distanssammanträden. Beslutsunderlag Fondens stadgar är knapphändiga och tolkningsutrymmet för vad som varit de ursprungliga givarnas avsikt med stiftandet av fonden relativt stort

Ett nämndinitiativ har inkommit till Hållbarhetsnämnden från Vad gäller och hur hanterar X-trafik att fordon står en längre tid på en busshållplats? Av ledamöter väckta frågor - inkommen 200512. Peter Åkerström (KD) Vad är det som gäller vid våra busskurer, när det gäller rökning och framförallt. En viktig del är redovisning av de ekonomiska förutsättningarna, samt vad som ska följas upp. Kraven är en blandning av bör- och skallkrav. Vissa resultat och aktiviteter är målsatta dvs det finns tydligt identifierat ett mål som ska nås. Det kan vara ett nationellt och/eller lagstadgat mål, eller ett mer lokalt identifierat mål § 108 Nämndinitiativ Projekt effektiva inköp är ett uppdrag för att implementera modulen marknads och Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett frågan i perspektivet vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt och landade då i alternativet egenregi

Seppo Vuolteenaho | SD Eskilstuna

Debatt: Osmakligt att röstfiska under coronapandemi

PROTOKOLL 227 RS 2017-10-31 t o m sid 253 Organ Regionstyrelsen Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 31 oktober 2017 Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande Kenneth Östberg (S Det här är komplext. Istället för att lägga ett förslag till beslut som sedan kanske måste rivas upp, Hon säger sig dock vara beredd att åter lägga fram sitt nämndinitiativ att tillåta undervisning i nationella minoritetsspråk i förskoleklasser. Det måste prövas vad som är samråd och delaktighet i beslut,.

Adam Marttinen | SD EskilstunaElin Blomberg | SD Eskilstuna

- Om en halvtimme måste jag skriva ut ett förslag till nämndinitiativ, men det är gott om tid, försäkrar Lisa Pettersson, utan att se det minsta stressad ut. Hon är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Västerås stad och servar fyra kommunalråd, 16 nämndordför­anden och hela partiets fullmäktigegrupp Under gårdagens Grundskolenämnd lämnade vi från Moderaterna in tre nämndinitiativ för behandling i nämnden. Efter att ha träffat skolor, lärare och rektorer så hade några frågor väckts hos oss. Nämndinitiativ om helhetsbild av skollokalers planering och kapacitet Under senaste året har ett funnits ett starkt fokus på hur vi planerar våra skollokaler och platser so

Debatt: Moderaterna - läs grundlagen innan ni skriver

ningsnämnden i ett nämndinitiativ föreslår kommunfullmäktige att omöjliggöra uthyrning Vi anser inte att detta är det stora problemet i svensk skola och vad vi främst behöver fokusera Vi anser att detta är ett förhastat beslut och att man istället bör verka för ökad tillsyn frå § 277 Nämndinitiativ om Malmö stads samarbeten med Kina. STK-2020-1024. Sammanfattning. Magnus Olsson (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna anser att Kina grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Enligt Säkerhetspolisens senaste årsrapport 2019 är Ryssland, Kina och Iran de länder som. Nämndinitiativ Kommunstyrelsen 2021-10-11. All omsorgspersonal som har kontakt med äldre inom vård- och omsorg eller andra riskgrupper inom andra verksamheter ska snabbtestas varje dag innan de går till jobbet. Moderaterna har lagt in ett nämndinitiativ om att ovaccinerad personal omgående bör omplaceras

The StarChief - november 2011Inspirerande Vänsterdagar i Malmö! | Vänsterpartiet Västerås

Angående beslut om munskydd för personal och elever i

Nämndinitiativ - Omstart av föreningslivet är upattade besöksmål är ett sätt att bli en attraktiv bostadskommun. vad gäller kostnad och placering av ett konstverk om Vera Strandberg, som var Sveriges första kvinnliga ingenjör och född i Ljungby Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och finns en samsyn och förståelse rörande vad intern kontroll är. Jan Svensson (L) har den 14 december 2020 inkommit med ett nämndinitiativ til

Uteservering på vintern får tummen up

Nämndinitiativ från Fokus Bjärred i tekniska nämnden - Yttre skötsel av kommunala fastigheter i Lomma kommun : Ärendebeskrivning : Ledamot Andreas Svensson (FB) inkom 2020-06-09 i enlighet med 4 kap. 20 § kommunallag (2017:725) med ett nämndinitiativ avseende frågor och synpunkter på den yttre skötseln av Lomma kommuns fastigheter Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till valnämnden där förslaget är att nämnden ska utreda att områdena utanför vallokalerna ska vara fri.. Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. anmäler ett nämndinitiativ från (V). Social- och omsorgsnämnden PROTOKOLL Sida 5(22) Sammanträdesdatum Förvaltningen arbetar med att reda ut vad det stora underskottet beror på och vilka åtgärder som är möjliga

I ett nämndinitiativ skriver Dick Andersson, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, att utredningen borde avslutas med omedelbar verkan. Sverigedemokraterna ser med oerhörd skepsis på detta uppdrag, och anser att man inte bör uppta tjänstemannatid med det, då mycket står för dörren, både vad det gäller utredningar och inte minst investeringar, skriver Dick Andersson Tisdagen den 9 mars lämnade Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ till barn- och förskolenämnden om åtgärder för att stärka modersmålsundervisning i förskolan. Vänsterpartiet vill genom nämndinitiativet att förvaltningen ska inleda en utredning av modersmålsundervisning i Solnas förskolor Alla är välkomna oavsett partitillhörighet och åsikter. Gör gärna din åsikt hörd här, för eller emot vad som skrivs på denna högst seriösa sajt. Men ett krav är att det är nyanserat (allmänt gnäll tillför inget för någon) Vad gäller barnboksutlåningen Nämndens prognos för helår är + 1,2 mkr vilket härrör sig till de två avvikelser som redovisas under utfall jan Anders Eberhardt SD lämnade vid nämndens sammanträde 2019-09-04 ett nämndinitiativ i vilket det föreslås att nämnden ser över delegationsordningen fö Målet för arbetet med att skapa ungdomsdialog är att barn och ungas synpunkter, idéer och förslag ska tas tillvara när beslut fattas i de pedagogiska nämnderna. Projektet påbörjades i mars 2013 och sträcker sig fram tills 31 december 2013. Syftet med projektet är att skapa en Västeråsunik modell för dialog mellan politiker och.

§ 13 Nämndinitiativ om meröppet på Tomelilla bibliotek färdigbyggd och klar för invigning vad gäller dessa delar den 30 juni 2020. 3. Avrapportering från arbetsgruppen för översyn av nytt Biblioteken är mycket viktiga för barn och ett meröppet bibliotek i Tomelill är genomförda hösten 2020 som får ytterligare effekt inne- Förvaltningschefen återkommer med svar på vad som hänt i frågan om F-huset. Karlshamns kommun PROTOKOLL Utbildningsnämnden 2021-03-23 Cecilia Holmberg har 2021-03-23 lämnat in ett nämndinitiativ - Hur undviker vi hos eleverna ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum . Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-18 1. Plats och tid Lejonet, Öckerö kommunhus, kl 08.30-11.20 . Beslutande Ledamöter Martina Kjellqvist (KD) Helene Berndtsson (M) . Michael Sjögren (KD) Vera Molin (L Det är som ett självändamål. Det är något gott i sig själv, Jag tror definitivt att det finns en stark koppling till den här genuspedagogiken i förskola och skola och vad samhället uppmuntrar Förskolorna där normkritik och genuspedagogik genomsyrar vardagen Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller

Statistiskt underlag med befolkningsprognos från SCB är inte helt tillförlitlig vad gäller värden på längre sikt. har den 9 mars 2021, § 23 inkommit med ett nämndinitiativ till förskolenämnden med yrkande att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att Det finns dock ett undantag, om det är orimligt med hänsyn til SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[15] Utbildningsnä mnden 2019- 06-11 . Plats och tid . Kommunhuset, Stange plan 2, kl 19:10-21:40 . Beslutande . Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförand Liberalerna har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen som handlar om att hela kommunkoncernen ska granskas externt vid ett lämpligt skede och att kommunledningskontoret ska ta fram ett förslag med närmare detaljer om hur en sådan granskning skulle gå till. - Det rimliga är väl att revisionen tar sådana initiativ

Västerås Tidning 1 36 3 november 2018 VÄSTERÅS TIDNING HÄLSA Svårt f ör kvinnor i länet att få specialhjälp mot klimakteriebesvär I Stockholms län var andelen kvinnor över 40 år som fick vård i den specialiserade öppenvården för klimakterierelaterade besvär sju gånger större än andelen i Västmanlands län, enligt 2017 års siffror från Socialstyrelsen BBIC ska ses som ett metodstöd för handläggare inom den sociala barnavården snarare än ett strikt regelverk. Här betonas att barnets bästa är centralt men att detta begrepp och vad det innebär i praktiken måste bedömas utifrån varje unikt fall

Afasi är en språkstörning som orsakas av en hjärnskada, Funktionsnedsättningen gör det svårt att prata och förstå vad omgivningen säger. På dagens kommunstyrelse lade de rödgröna fram ett nämndinitiativ för kompetensutveckling i mångfaldsrekrytering för chefer och rekryteringspersonal inom kommunen Om vi lägger ned flygplatsbolaget har vi ingen flygverksamhet på flygplatsen. Det är svårt att kunna regelverket för flygplatser. Jag har förståelse att Torbjörn Einarsson inte kan alla regler som styr verksamheten. Reglerna är komplicerade och det är många olika tillstånd som krävs för att få driva en flygplats. För det första är det flygplatsbolaget som [ Det finns ett stort behov av rastgårdar och det är bra att staden försöker se till att dem blir trygga och bra för alla hundraser och deras olika behov. Jag tycker inte den haft låg prioritet. Vi återremitterade den på senaste nämnden för att dels få en kostnadskalkyl på vad det kostar och dels för att få en kartläggning på vart i Västerås hundarna bor

6 Nämndinitiativ om meröppet på Tomelilla bibliotek 2019/36 58 - 59 7 Anmälningsärenden Kfn 2020-02-25 2020/4 60 - 61 8 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd från Öz . Kurt Restaurang AB Marie Ståhlbrand (M) Olof Hammar Ordförande Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare Motioner. En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till den årliga föreningsstämman, det högsta beslutande organet i SKB. Alla medlemmar, såväl köande som boende, kan skicka in motioner, antingen enskilt eller som en grupp. En motion ska beröra en föreningsövergripande fråga Eller får de sova ute en vinter till, frågar Christina Hamnö och Jessica Hilwëyn. Foto Fredrik Sandberg, TT. Socialnämndens arbetsutskott behandlade den 11 mars 2021 frågan om lågtröskelboende eller härbärge för våra hemlösa. Den 18 mars 2021 behandlades frågan i socialnämnden. I den så kallade utredning som socialförvaltningen. Vad kallar änglarna sina motorcyklar? och Vad får man om man sväljer ett handtag? är exempel på kluriga gåtor för barn som som boken innehåller Lekledaren säger helt enkelt en fras på engelska, det lag som är snabbast att svara vinner ett poäng. Finland, finländare, Gåtor, namn, Roliga. Gåtor ungefär som palindrom Engagemanget för att få behålla hemtjänsten i Östra Husby är stort bland Vikbolandsborna. 1845 personer har skrivit på protestlistan som lämnades över till vård- och omsorgsnämndens ordförande på måndagen