Home

Kritisk rättsteori

Juridik: handböcker – Smakprov

Unsere Kunden: Von Mittelstand bis Global Player | Große Namen und spannende Projekte. IT Entwicklungszentrum in Tunis | schnelle performante Lösungen garantier Bundesweite Auslieferung kostenlos schon ab 2750€ - Ansonsten nur 97€ Frachtkosten. Holen Sie sich Ihr Kostenloses und persönliches Angebot. Tausende Muster zur Auswahl

Kritisk rättsteori. Konsensusperspektiv Rätten en kodifikation av gemensamma värden och intressen - resultat av stegvisa överenskommelser. Neutralitetsperspektiv Rätten en ram som tillåter individer att utveckla sina preferenser och möjligheter - rätten utvecklas neutralt i relation till olika värdepreferenser Kritisk rättsteori. Konsensusperspektiv - rätten är en kodifikation av gemensamma värden och intressen - resultat av stegvisa överenskommelser. Rätten skulle i det här perspektivet växa fram organiskt. Typisk syn som den historiska skolan hade. Burke säger att man inte ska bryta den här stegvisa rätten som växer fram Kritisk rättsteori Håkan Gustafsson. Den kritiska rättsteorin är influerad av marxism. Är till för att försöka skapa jämlikhet och förändra och förbättra. Handlar om att se hur det ser ut i verkligheten. Kritisk rättsteori är samhällsvänd. Hur ser makten ut och den ekonomiska distributionen. Världens tillstån Kritisk rättsteori. Ifrågasättande perspektiv -> vill uppnå jämlikhet. Den kritiska rättsteorin influerad av marxismen: - Hur ser det ut i verkligheten? Maktsituationen, ekonomiska distributionen. - Världens tillstånd -> inkomstskillnader mellan den rikaste och fattigaste femtedelen/tiondelen. Det har ökat globalt sett Kritisk rättsteori Fastställd av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen den 3 mars 2016. Kursansvarig: Maria Grahn-Farley Allmänt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs

Für individuelle Ansprüche - Digitalisierung für die Praxi

feministisk rättsteori kritisk rättsteori gemensamma teman för kritisk rättsteori: motstånd mot allmängiltiga förklaringsmodeller om att saker är på ett viss Kritisk rättsteori • Vad är kritik? • Kritisk teori ofta teleologisk, dvs har ett syfte, mål • Marxistisk kritisk teori kritiserar att människor förtingligas • Frankfurtskolan, ett exempel • Critical legal studies Två sätt att se på rätten Naturrätt Positivism Rättens nya landskap • a tendency to view and interpret. Kritisk rättsteori • Vad är kritik? • Kritisk teori ofta teleologisk, dvs har ett syfte, mål • Marxistisk kritisk teori kritiserar att människor förtingligas • Frankfurtskolan, ett exempel • Critical legal studies Två sätt att se på rätten Naturrätt Positivis Kritisk rättsteori • Vad är kritik? • Kritisk teori ofta teleologisk, dvs har ett syfte, mål • Marxistisk kritisk teori kritiserar att människor förtingligas • Frankfurtskolan, ett exempel • Critical legal studies Två sätt att se på rätten Naturrätt Positivism Critical Legal Studies (CLS) i USA och kritisk rättsteori i Europa (t.ex. critica del diritto i Italien) började på 1970‐talet. CLS påstår att staten inte är neutral och att lagen är en form av maktutövning som tillförsäkrar elitens intressen: Lawis not s

Leistungsstarke Fassaden - Recyclingfassade Selbstbausat

11. Kritisk rättsteori - Allmän rättslära 2 - JPG010 - StuDoc

 1. eringsrättsliga frågor
 2. dre format, se
 3. Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund Universit
 4. ologi. Civilrättsliga projekt behandlar konsumentskydd vid digitala leveranser samt upprättande av kontrollbalansräkning i.
 5. och annan kritisk rättsteori, och samspelet mellan rätt, rättigheter och rättvisa. Enskilda Högskolan Stockholm Mänskliga rättigheter och demokrati Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma Tel 08-564 357 00, mrd@ehs.se, www.ehs.se /mr Följ oss på facebook
 6. tyngdpunkt på rättighetsproblematik; tvärvetenskap rörande pluralism, post/modern jurisprudens; dekonstruktion och kritisk rättsteori

Kritisk rättsteori Dahlman, Christian (författare) Publicerad: 2001 Svenska. Ingår i: Rättsfilosofi / Joakim Nergelius (red.).- Lund : Studentlitteratur, 2001. Grunder Tidslinje. 1600-t naturrätten är på nedgång. Teorin om Social contract växer fram - Bara med sitt medgivande kan en person vara föremål för någon annans politiska makt; På 1700-talet blev det populärt att lägga naturliga rättigheter till grund för att rättfärdiga revolutioner med argumentet Lagen kränker individens naturliga rättighete

Kritisk rättsteori - Föreläsning - Kritisk rättsteori

 1. fortskrider arbetet. Det tar sin utgångspunkt i bland annat kritisk rättsteori och kommer även framöver att behandla hur makt utövas och (o)jämlikhet görs genom rätten, med fokus på asylrätten och asylskäl som främst rör ojämlikhet i relation till kategorierna kön, etnicitet, politisk uppfattning och ekonomi/klass
 2. Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära vid Karlstads universitet, där han forskar i rättsteori, rättsfilosofi, rättssociologi och kritisk rättsteori i vid mening. Hans intresseområden berör sociala rättigheter, välfärdsjuridik samt rättens relation till genus, makt och sociala rörelser
 3. Jag är också intresserad av teori, särskilt kritisk rättsteori. Jag har tidigare arbetat som folkrättsjurist i Utrikesdepartementet (enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, UD-FMR), Försvarsdepartementet (enheten för samordning av samhällets krisberedskap, Fö-SSK) och Kustbevakningen (rättsenheten)
 4. @inbook{eb1752f5-dc7e-4d26-992f-b5842079bdf1, author = {Dahlman, Christian}, booktitle = {Rättsfilosofi - Samhälle och moral genom tiderna, 1:a uppl.}, editor.
 5. Critical legal studies ( CLS) är en skola för kritisk teori som utvecklades i USA under 1970 -talet. CLS -anhängare hävdar att lagar är utformade för att behålla samhällets status quo och därigenom kodifiera dess fördomar mot marginaliserade grupper. Trots stor variation i åsikterna från kritiska juridiska forskare runt om i världen råder det allmän enighet om de viktigaste.

feministisk kritisk rättsteori. Det var lite av en lättnad att (äntligen) få ifrågasätta rätten och det sätt på vilket den används för att uppnå jämställdhet eller bryta strukturer av ojämlikhet. Eftersom jag även studerat migrationsrätt som fördjupningskurs valde jag i denna uppsats at kritisk rättsteori under kursens gång, vaknade mitt intresse att ifrågasätta rätten och hur den används för att uppnå jämställdhet eller bryta strukturer av ojämlikhet mellan män och kvinnor. Eftersom migrationsrätt i övrigt varit den röda tråden för mina fördjupningskurser har jag valt att sätta jus

Start studying Rättsteori. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus.Feministiska vetenskapsteoretiker arbetar både rent teoretiskt och teoretiskt-empiriskt och det huvudsakliga studieobjektet har varit naturvetenskape

Ett särskilt spår är att använda och utveckla kritisk rättsteori med bas i nymaterialistisk och posthumanistisk filosofi för att granska hur livsformer kontrolleras i det digitala samhället. Dela. Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin 2020. View Critical Race Theory.pdf from ENGLISH MISC at Stockholm University. Critical Race Theory Kritisk rättsteori CRT är ett utflöde till CLS. CLS påstår att rätten inte är neutral och at 3 11.9 Komparativ metod 11.10 Rättsekonomisk, sociologisk, feministisk, kritisk, ekologisk m.fl. metod/perspektiv 11.11 Rättsteori (metametod tiklar om kritisk rättsteori. På denna låga nivå stannade debatten för i år. De mer traditionella sessionerna bjöd på ett överras­ kande stort antal väl förberedda och intressanta papper om empi­ risk forskning och teoriutveckling, som tillsammans förmedlade myc­ ket kunskap om många områden. Regleringsforskningen uppto

Kritisk rättsteori Kritisk ttsteori kan Gustafsson Den

Kritisk rättsteori - föreläsningsanteckningar 1 - Allmän

 1. logisk rättsvetenskap och kritisk rättsteori. Vol 3 1986 nr 3/4, s. 199-216 Johnsen, Jon T.: Professional and Common Legal Understanding. Vol 5 1988 nr 3/4, s. 213-228 Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, Ekonomisk brottslighet i Sverige. Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242-244 Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, Konkurse
 2. rättsvetenskap och kritisk rättsteori. Vol 3 1986 nr 3/4, s. 199 (17 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, Ekonomisk brottslig­ het i Sverige. Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242 (3 sidor) Kalderstam, Johnny: Recension av Dan Magnusson, Konkurser och ekono­ misk brottslighet. Vol 1 1983/84 nr 3, s. 242 (3 sidor
 3. Gozdeckas bakgrund som forskare är inom kritisk rättsteori. Hon har fokuserat på frågan om hur rättssystemet kan bidra till och förvärra uteslutning och problem med tillhörighet i våra mångkulturella samhällen. - Jag anser att rättsvetenskaplig forskning är ett fascinerande och ofta nonchalerat område
 4. Teori/ ekonomisk rättsteori/ kritisk rättsteori) Obligatorisk närvaro. Poäng: 0(Underkänt)-4. Frånvaro vid muntliga redovisningstillfället i denna del, förutsatt aktivt deltagande under skriftliga delen, innebär individuellt poängavdrag från gruppen erhållna poäng
 5. Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet.Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen. [1] Men vad postmodernism egentligen innebär är inte klart definierat.
 6. Rättsfilosofi : samhälle och moral genom tiderna PDF ladda ne
 7. Juridisk metodlära syftar till att ge en grundläggande presentation av olika juridiska metoder och visa hur dessa kan användas för att få olika perspektiv och lösningar på juridiska frågeställningar. Kapitelvis redogör författarna för olika juridiska metoder och visar vilka möjligheter som öppnas med respektive metod

Lunds universitet. Ökad digitalisering av samhället har tvingat fram nya former av lag och rätt. På internet och i programvara används programmeringskod både för att skapa den digitala produkten och de rättsliga konstruktioner som utgör lagen i dess digitala form. Jannice Käll, som även är immaterialrättsjurist, konstaterar att den lagstiftande makten därmed flyttas från. naturrätt, rättspositivism, rättsrealism och modern rättsteori såsom genusteori, kritisk teori och maktteorier. Dessutom ges insikt i olika samtida rättsvetenskapliga perspektiv samt grunder i rättssociologi. Utrymme ägnas också åt juristens professionsetiska förhållningssätt. I kursen analysera

frihetsberövas, (2) omvårdnaden ska vara kontinuerlig och förändrade bostadsförhållanden ska komma i fråga endast då det är förenligt med barnets bästa, (3) syskon ska int INDEX VOLYM 1-5, 1983-1988 293 kungörelsen. Vol 3 1986 nr 2, s. 149 (3 sidor) Ericsson, Lars: Recension av Ro­ bert L. Kidder, Connecting La

rättsteori och rättsfilosofi. systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera juridiska frågeställningar, - inom givna tidsramar självständigt planera och författa en promemoria samt muntligen redovisa resultatet av denna, oc Välj dina inställningar för cookies. Vi använder cookies och liknande verktyg som är nödvändiga för att du ska kunna göra inköp, för att förbättra din shoppingupplevelse och tillhandahålla våra tjänster, såsom beskrivs i vårt Cookie-meddelande.Vi använder också dessa cookies för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök. En annan viktig kritisk teori har varit och är feministisk rättsteori. Här görs en åtskillnad. mellan kön och genus och man menar att en ojämlik behandling och maktfördelning finns. inbyggd i språket och därmed rättsystemet Dess publikationer syftar till att utarbeta en kritisk teori om stat och lag baserad på kritisk teori, feministisk teori och poststrukturalism. Typsnitt (urval) Monografier. Juridism. Konturer av en kritisk rättsteori. Suhrkamp, Berlin 2017. ISBN 978-3-518-29812-1. Anarkism som en introduktion. Junius, Hamburg 2017. ISBN 978-3-88506-768-9

Feministisk rättsteori - 10/10/2020 13: Feministisk

och rättsteori. Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsteori och rättsfilosofi. Vidare avser kursen att ge studenten grundläggande färdigheter i att tillämpa rättsteoretiskt och rättsfilosofiskt tänkande samt att analysera juridiska frågeställningar på rättsordningens olika områden. Inom ramen för kurse Feministisk rättsteori har lagen som studieobjekt och kritiserar bl.a. lagen för att behandla kvinnor baserat på mäns verklighet (MacKinnon 1983:644; MacKinnon 1991:16). Att studera förarbetena till lagändringen utifrån ett kritiskt feministiskt och feministisk rättsteoretiskt perspektiv kan belysa om en lagändrin You are currently browsing the category archive for the 'rättsteori' category. Landshövdingens mandat. augusti 1, 2009 in rättssäkerhet, rättsteori | 6 kommentarer. Det får man som jurist leva med, åtminstone till de principvidriga lagarna når kritisk massa Adam Smith sammanfattade och utvecklade i sina verk viktig ekonomisk och politisk teori som utvecklats under flera epoker innan honom. Bland annat kan man se inspiration från grekisk filosofi, skotsk moralfilosofi, romersk rättsteori, brittisk statsteori och ekonomiskt tänkande under 1700-talet. Adam Smith såg alla dessa som en enhetlig kunskapsmassa och inte separata dicipliner Genus och rätt - kritisk teori II Feministisk rättsteori • Likabehandlingsteorin • Skillnadsteorin • Kulturteorin • Religiösa teorier • Radikalfeminism Kön som social konstruktion Patriarkatet. 12/7/2013 6 • Maktteorier - teorier som bygger på enhetlighet, dominans etc

Bo Wennström Vad är AR VT14B [Kompatibilitetsläge

Ett nytt sätt att se på ägande. Politik Vår överlevnad kräver en rejäl djupdykning i frågor runt ägandet. Om vi bara fortsätter med samma inställning som finns både till höger och vänster i politiken så är det rätt kört med både demokratin och klimatet, skriver Lars Jadelius Vaihtoehtoisen lainopin keskeiskirjoituksia ovat Lars D. Erikssonin laaja artikkelituotanto, kuten Rättslig argumentering och den dialektiska logiken (1966), Samhällstillvänd juridik (1968), Rakenneselitykset marxilaisessa oikeusteoriassa (1972), Kritisk rättsteori såsom ideologikritik (1975), Legalstrategins möjligheter (1975), Om olika. självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som Rättsteori och rättsteknik läses under större delen av kurstiden parallellt med kurse 4 30 hp: ca 50-55 sidor; 15 hp: ca 25-35 sidor . 18 Tillgänglighet . 18.1 Att komma ut . 18.2 Effektiv titel . 19 Handledaren . 19.1 Vem kan vara handledare Critical Race rättsteori (CRT) Började på 1960‐talet som en motreaktion till den liberala teoretiska utvecklingen i USA. Rättsvetare som Prof. Derrick Bell, Prof. MatsudaLawrence, Prof. Robert Delgado och Prof. Kimberle Crenshawkritiserade det färgblinda liberala civil rightsapproach so

arupp2014hta.ppt (Skrivskyddad

 1. Rättsvetenskapliga perspektiv. Av jur.dr L ENA O LSEN. Uppsatsen behandlar de huvudsakliga former för rättsvetenskap som före kommer i Sverige idag, och på vilka sätt de kan vara till nytta för olika av nämare. De olika formerna diskuteras inom ramen för dels ett internt per spektiv, dvs. rättstillämparperspektivet, dels ett externt perspektiv till sär skild gagn för t.ex.
 2. istisk rättsteori.
 3. 5 (ht
 4. Om Max Lyles. Jag är docent i rättsvetenskap och undervisar i rättshistoria, allmän rättslära, komparativ rätt och privaträtt (skadeståndsrätt och avtalsrätt).Min huvudsakliga forskningsinriktning bedrivs i gränslandet mellan traditionell rättshistoria och rättsfilosofi/allmän rättslära, där jag huvudsakligen ägnat mig åt rättsvetenskapens roll i rättshistorien.År 2006.
 5. Rättsteori handlar om hur vi ser på rätten och rättstillämpningen. Min syn på rätten är att den är beroende av tid och kontext, och således föränderlig. Jag ställer mig kritisk till att det finns ett givet svar på vad som är gällande rätt
 6. Anm. av H.-H. Vogel: Der skandinavische Rechtsrealismus, m. fl. 303 Misstanken fick honom inte att överge sin kognitivistiska, objektivistiska, nondefinistiska, intuitionistiska teori.) — Vid jämförelsen med den logiska positivismen hänvisas som brukligt är i första hand till Ayers Language, Truth and Logic (1936) som det originella arbete som på engelska pre senterar en emotiv.

Introduktion - Uppsala Universit

Inom feministisk teori och feministisk rättsteori finns det sex huvudteoretiska tillvägagångssätt som kan övervägas och användas för att analysera orsaker och effekter av könssegregering. De inkluderar libertarianism, likabehandling, skillnadsfeminism, anti-underordning, kritisk rasfeminism och anti-essentialism. Libertarianis Krawietz är på det hela taget väl bevandrad i amerikansk realism och skandinavisk rättsteori, som bestås var sitt fylligt avsnitt. Det enligt min uppfattning mest förtjänstfulla inslaget i boken är den ingående och lärorika framställningen (s. 7— 85) av den juridiska metodlärans olika öden på olika konkreta rättsområden rättsteori jag vid tillfället retat mig mest på, brister, eller, nåja, ok, rättsteo-rins styrkor. docent Thomas erhag skall ha stort tack för att han alltid finns tillgänglig för ett snack, om allt och inget, och dessutom för att han funnits där som bollplank och kritisk granskare ända sedan jag startade projektet Feministisk rättsteori bygger på den feministiska uppfattningen att lagens behandling av kvinnor i förhållande till män inte har varit lika eller rättvis. Målen för feministisk rättsteori, Den bygger på integrationen av svart feministisk teori och kritisk rasteori Petra Andersson. Equine cultures in transition: Human-horse-relationships in work and play. The second biannual Equine Cultures in Transition conference, June 19-21, 2018, Leeds, UK. - 2018-01-01. Two studies using space sports in education and outreach - Sailing on Titan and Equestrian Sports on. Mars

Rättsvetenskap - Wikipedi

augusti 27, 2007 in kriminalisering, liberalism, paternalism, rättsteori, sexköp, straffrätt, våldtäkt | 3 kommentarer Sexköpslagen behöver en översyn, menar dess förespråkare . Själv är jag skeptisk mot sexköpslagen av ungefär samma skäl Herbert Hart var skeptisk till förbud mot homosexualitet - jag ser det som ett utslag av paternalism och bristande respekt för individuell. Innehåll. Affärsjuridiska kandidatprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram omfattande sex terminer heltidsstudier (180 hp). Programmet består av kurser i affärsrätt och rättsteori och -metod om sammanlagt minst 125 hp och högst 150 hp, samt kurser i företagsekonomi och nationalekonomi om sammanlagt 30 hp. Därtill finns möjlighet att välja kurser om upp till 25 hp i språk. JURIDISKA!FAKULTETEN! vid!Lunds!universitet!!!! Jack!Bengtsson!!! Ansvarsförsäkringar!för!styrelseledamöter! En!rättsekonomisk!analys!av!den!aktiebolagsrättsliga RÄTTSTEORI OCH RÄTTSTEKNIK 12 HP AFFÄRSRÄTT 18 HP. Rättsteori och rättsteknik läses under större delen av kurstiden parallellt med kursen affärsrätt. Härigenom ges studenterna goda möjligheter till omedelbar träning i att tillämpa de teorier och de färdigheter som inhämtas i den förstnämnda kursen. Termin

Kritisk rättsteori inriktar sig på att analysera det i systemet. som inte fungerar eller fungerar mindre bra. De kritiska rättsteorierna ifrågasätter rättens goda. egenskaper och framhäver tidigare teoriers goda bild av rätten som vilseledande. Rätten. framställs som ett politiskt system som befäster de orättvisor som råder i. Rättsteori. Jan HeHner Rättsteori En introduktion 2 upplagan Norstedts Juridik AB. Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box 6472,113 82 Stockholm Fax 08-690 90 70, telefon 08-690 91 00 Beställningar: Norstedts Juridik AB, Kundtjänst, Box 6454,113 82 Stockhol - Mänskliga Rättigheter, en filosofisk och politisk introduktion. Målet med denna kurs är att ge kunskaper om mänskliga rättigheter, samt förmåga att självständigt och kritiskt granska etablerade rättighetsteorier inom såväl politisk filosofi som rättsteori