Home

Meddelarskyddet och efterforskningsförbudet

Meddelarskyddet gäller alla på det sättet att, om han eller hon begärt att få vara anonym, så får vi inte avslöja vem som lämnat uppgifter för publicering. Men efterforskningsförbudet. Det allmänna får inte efterforska vem som lämnat uppgifter (efterforskningsförbudet) och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna (repressalieförbudet). Denna samling av regler som ska skydda uppgiftslämnaren brukar kallas meddelarskydd. Meddelarskyddet är extra starkt för vissa grupper av anställd Meddelarskyddet ger offentliganställda en särställning. Meddelarskyddet ger ett särskilt skydd för dig som använder din yttrandefrihet till att berätta om saker som händer vid din myndighet. Skyddet består av flera delar. Dessa är bland annat meddelarfriheten, rätten till anonymitet, efterforskningsförbudet och repressalieförbudet

Meddelarskydd och källskydd - Radioleaks Sveriges Radi

Uppsatsen behandlar meddelarskyddet ur ett journalistiskt perspektiv. Fram-ställningen avgränsas till att ytterst avse journalistens tystnadsplikt och dess undantag enligt anonymitetsskyddet. Efterforskningsförbudet, d v s meddelarskyddet ur ett myndighetsperspektiv, det vill säga efterforskningsförbudet, utgör en egen klart avgränsad del a Efterforsknings- och repressalieförbud. Efterforskningsförbudet innebär att företrädaren för myndigheter och vissa privata verksamheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det är alltså straffbart för dessa arbetsgivare att försöka ta reda på vem som är källan. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om. Meddelarskyddet utgörs av två delar: Efterforskningsförbudet och källskyddet. Journalisten som tar emot informationen får inte avslöja sin källa, bara om källan själv vill det. Tack vare det ska en anställd, utan risk för repressalier, kunna berätta för en journalist om till exempel missförhållanden inom verksamheten, så vida uppgiften inte omfattas av sekretes Meddelarskyddet komplette­ras av det så kallade efterforskningsförbudet, som innebär att en arbetsgivare inom offent­lig sektor inte får försöka ta reda på vem eller vilka av de anställda som utnyttjat sin grundlagsskyddade rätt att kontakta media. Arbetsgivaren får inte heller särbehandla någon som använt sin meddelarfrihet. Sedan juli 2017 gäller efterforskningsförbudet och repressalieförbudet även för de som är anställda inom privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad

eller civilrätt.9 3. Meddelarskyddet Meddelarskyddet är ett samlingsnamn för en uppsättning regler vars syfte är att bidra till förverkligandet av offentlighetsprincipen. Meddelarskyddet består av meddelarfriheten, anskaffarfriheten och anonymitetsskyddet. Anonymitets Meddelarskyddet består av en frihet att yttra sig och informera (meddelarfriheten), en rätt att göra det anonymt (anonymitetsskyddet eller källskyddet), ett förbud för myndigheter och chefer att försöka ta reda på vem som har informerat medierna (efterforskningsförbudet) och ett förbud för myndigheter och chefer att vidta några negativa åtgärder mot den som använder sin meddelarfrihet (repressalieförbudet) Brott som bryter meddelarskyddet. Såväl tystnadsplikten som efterforskningsförbudet bryts under vissa förutsättningar. I TF anges de så kallade meddelarbrotten i 7 kap. Det gäller till exempel spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift

förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, t.ex. radio, tv och tidningar. Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta Meddelarskyddet har vissa begränsningar som du bör vara medveten om: Särskilt känslig information får inte lämnas ut, exempelvis uppgifter som rör brottsförebyggande arbete, rikets säkerhet eller enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessbelagda handlingar får inte lämnas ut (uppgifterna får bara lämnas muntligt) Som privat anställd får du lämna uppgifter till media och vara anonym - men du skyddas inte av efterforskningsförbudet. Din arbetsgivare får med andra ord försöka ta reda på vem som läckt. Du behöver också se upp med lojaliteten med arbetsgivaren, den går i vissa fall före din meddelarfrihet

Meddelarskyddet och efterforskningsförbudet är två av svensk demokratis grundpelare. De anses till och med så viktiga att de är en del av två av de svenska grundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Kortfattat handlar det om att anställda,. Efterforskningsförbudet hindrar en offentlig arbetsgivare från att ta reda på vem som lämnat uppgifter till exempelvis medier, och är den viktiga skillnaden mot privata arbetsplatser. En tredjedel av företagen anger dock att ett utökat meddelarskydd inte skulle göra någon skillnad, eftersom de redan idag har ett sådant via kollektivavtal, anställningsavtal eller avtal med. Efterforskningsförbudet är ytterligare en del av anonymitetsskyddet och innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av sin meddelarfrihet i vidare mån än vad som behövs för att väcka åtal eller göra något annat ingripande som är tillåtet enligt tryckfrihetsförordningen respektive yttrandefrihetsgrundlagen Meddelarfriheten är en del av meddelarskyddet som även inbegriper anskaffarfriheten, anonymitetsskyddet, efterforskningsförbudet och repressalieförbudet. Anskaffarfriheten innebär att var och en straffritt har rätt att anskaffa uppgifter för publicering i massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen

meddelarskyddet och efterforskningsförbudet uppenbarligen i vissa fall brister. Författarna till skrivelsen vill att de företag som på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd bedriver vård- och omsorgsboenden redovisar för nämnden på vilket sätt de i den egna verksamheten säkrar att meddelarskyddet och efterforskningsförbudet tillämpas Efterforskningsförbudet utgör en del av meddelarskyddet för uppgiftslämnare. Omfattning Redigera Efterforskningsförbudet gällde länge endast offentlig verksamhet, men från den 1 juli 2017 omfattar efterforskningsförbudet även anställda och uppdragstagare i privat bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad. [ 4 Meddelarskyddet utgörs av två delar: Efterforskningsförbudet och källskyddet. Journalisten som tar emot informationen får inte avslöja sin källa, bara om källan själv vill det. Tack vare det ska en anställd, utan risk för repressalier, kunna berätta för en journalist om till exempel missförhållanden inom verksamheten, så vida uppgiften inte omfattas av sekretess

Efterforskningsförbud. Myndigheter eller andra allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet Sedan juli 2017 gäller efterforskningsförbudet och repressalieförbudet även för de som är anställda inom privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad. Det gäller också inom kommunala och regionala bolag som kommunen eller regionen (alltså de före detta landstingen) har avgörande beslutanderätt över, men inte inom statliga bolag Meddelarskyddet ger tillsammans med meddelarfriheten ett starkt skydd för meddelaren, starkare än vad många offentliganställda tror. Meddelarskyddet innebär tre saker: att källan (meddelaren) har rätt att vara anonym, att journalister och alla som jobbar vid eller för ett mediehus har tystnadsplikt om meddelarens identitet Meddelarskyddet innefattar också ett anonymitetsskydd, vilket innebär en rätt för en meddelare eller anskaffare har rätt att vara anonym. Dessutom gäller att den som har tagit emot uppgifter för publicering som huvudregel har tystnadsplikt om vem som har lämnat uppgifterna. Efterforskningsförbudet Hej! Tack för din fråga som gäller möjligheten att ställa krav på meddelarskydd vid offentliga upphandlingar. För att svara vill jag först ge en bild av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som trädde i kraft den 1 juli 2017 och som innebär att samma regler om meddelarskydd gäller för vissa privata verksamheter som för offentlig verksamhet

Meddelarfrihet Journalistförbunde

Meddelarskyddet kompletterar meddelarfriheten och ger den som lämnar information i publiceringssyfte rätt att vara anonym. I meddelarskyddet ingår också ett förbud för det allmänna mot att efterforska vem som har lämnat uppgifter till massmedia (efterforskningsförbudet) Meddelarskyddet gäller för de som är anställda inom offentlig sektor och även arbetstagare som jobbar inom offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Och det innebär ju att man kan gå till medierna och lämna uppgifter utan att straffas för det av sin arbetsgivare Nr 5 2013 Årgång 79. Advokater har en i lag stadgad tystnadsplikt och den framgår även av de advokatetiska reglerna. Man kan säga att advokaters tystnadsplikt är dubbelt reglerad. Om en domstol eller åklagare med stöd i rättegångsbalken beslutar om så kallat yppandeförbud står det över vad som gäller enligt god advokatsed Efterforskningsförbudet har återgetts i detta fall tyder de dock på att AB vid intervjutillfället inte fullt ut hade förstått vidden av meddelarskyddet och dess konsekvenser för chefer inom offentlig förvaltning 1.5 metod och material 10 1.6 disposition 11 2 bakgrund 12 2.1 historia 12 2.2 terminologisk definition 14 2.3 tidigare utredningar 15 2.4 nya utredningar 17 3 regler som styr meddelarskyddet 20 3.1 inledning 20 3.2 yttrande- och meddelarfrihet 21 3.3 anskaffarfrihet 23 3.4 rÄtten till anonymitet 25 3.4.1 anonymitetsskydd 25 3.4.2.

Mer om principen fri åsiktsbildning - Förvaltningskultu

Meddelarskyddet innefattar också ett anonymitetsskydd, som innebär en rätt för en författare, en upphovsman eller en meddelare att vara anonym och ett förbud för den som har tagit befattning med utgivning eller motsvarande att avslöja vem som är författare, upphovsman eller meddelare (3 kap. 1 och 3 §§ TF och 2 kap. 1 och 3 §§ YGL) Men efterforskningsförbudet gäller bara anställda i offentlig verksamhet. Journalistförbundet välkomnar regeringens beslut och säger i en kommentar att meddelarskyddet borde omfatta hela arbetsmarknaden. Det tycker jag också Och utreds som ett brott mot efterforskningsförbudet i meddelarskyddet. Chefer inom vård, skola och omsorg får inte försöka ta reda på vem som larmat om missförhållanden i medier. Det kan ge böter eller upp till ett års fängelse. Stine Christophersen jobbar kvar på Sabbatsbergsbyn Det går dock att värna om meddelarskyddet utan lagstiftning. Svenska kyrkan är ett exempel på detta. Före relationsändringen med staten omfattades Svenska kyrkans arbetsgivare och anställda av den grundlagsskyddare meddelarfriheten och efterforskningsförbudet tidning omfattas av meddelarskyddet. I med-delarskyddet ingår efterforskningsförbudet, som innebär att företag och myndigheter inte får försöka ta reda på vem det var som lämnade in-formationen till tidningen. Där ingår också den skyldighet journalister har att inte tala om var de fått informationen ifrån, det vi kallar källskydd

Meddelarskydd - Wikipedi

 1. En av de bästa traditioner vi har är tryckfriheten. Personligen hade jag mycket hellre firat..
 2. förverkliga offentlighetsprincipen är det så kallade meddelarskyddet. Meddelarskyddet regleras i 1 kap. 1§ tredje stycket TF respektive 1 kap. 2§ YGL och består av flera delar, meddelarfriheten, anskaffarfriheten, anonymitetsskyddet, efterforskningsförbudet och repressalieförbudet
 3. Externa länkar Redigera. Meddelarskydd på lagen.nu med länkar till rättsfall med detta begrepp; Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter Den lag som utsträckte bland annat efterforskningsförbudet till att inte bara omfatta offentlig verksamhet utan även privat verksamhet inom skola, vård och omsorg som är offentligt finansierad
 4. Meddelarskyddet och efterforskningsförbudet är tillkomna i syfte att garantera offentlighetsprincipens genomslag. Det kan beskrivas som ett sätt att kunna gå runt sekretessreglerna. Regelverket har dock kritiserats eftersom det innebär att personer som gör sig skyldiga till brott undgår ansvar och skyddas av lagstiftaren

Meddelarfrihet och meddelarskydd Minile

Efterforskningsförbudet är emellertid inte absolut. Efterforskning får ske ifråga om misstanke om brott som anges i 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen respektive 5 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen. Efterforskningsförbudet gäller alltså inte vid misstanke om allvarliga brott mot rikets säkerhet och vissa uppsåtliga. efterforskningsförbudet. Samma dag fattade JK beslut om att inleda förundersökning mot en chef inom hemsjukvården i Nyköping och mot en skolchef vid en kommunal gymnasieskola för brott mot efterforskningsförbudet. JK kommer också att väcka åtal mot en utgivare och tre journalister cering (efterforskningsförbudet) eller att vidta åtgärder som medför negativa konse­ kvenser för meddelaren, till exempel uppsägning eller disciplinpåföljd (repressalie­ förbudet). Efterforsknings- och repressalieförbudet gäller alltså endast ingrepp från det allmännas sida Det här handlar om makt och maktutövning, offentlig som privat, och behovet av en kritisk öppenhet kring den. Tanken är inte ny. Yttrandefrihetsutredningen, som leddes av Eskilstuna-Kurirens dåvarande chefredaktör Hans Schöier, föreslog i sitt betänkande 1983 en sådan utvidgning av meddelarskyddet och efterforskningsförbudet

Medier och kommunikation Samhällskunskap SO-rumme

Meddelarskyddet är inskrivet i tryckfrihetslagstiftningen och upprätthålls dagligen och stundligen genom praxis. Det är inte, som en del tycks tro, till för att medierna ska få scoop, utan för att den som saknar makt och inflytande ska kunna avslöja den som har makt och inflytande. I sig helt korrekt. Men i sammanhanget fel Det är i så fall ett brott mot efterforskningsförbudet i Tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna. Frågan kom upp på agendan då Folk och Försvars rikskonferens inleddes i dag. När moderatorn Lars Adaktusson frågade om SvD:s artiklar kunde Håkan Syrén inte hålla tillbaka sina känslor

Offentliganställdas meddelarfrihet och meddelarskydd - det

 1. En svensk myndighet kräver alltså att få ta del av det samtal de anställda har med media. 2009. Att de aldrig lär sig. Detta är ett solklart brott mot grundlagen, närmare bestämt meddelarskyddet och efterforskningsförbudet. Det är nämligen förbjudet att som myndighet efterforska i vem som talat med pressen, och om vad
 2. meddelarskyddet framför allt i kommuner och kommunala bolag, då och repressalieförbuden för anställda i kommunala bolag. Saco har inget att erinra mot förslagen att straffansvaret inte ska gälla vid oaktsam överträdelse av efterforskningsförbudet eller vid ringa överträdelser av repressalieförbudet
 3. Svara på remiss - hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet Omslag: Elanders Sverige A
 4. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister Författningar fulltext Kommittédirektiv Kommittéregistret Om.
 5. Därför är det bra att regeringen och Vänsterpartiet nu vill att privata bolag inom vård, skola och omsorg ska omfattas av meddelarskyddet. En enhetschef på ett äldreboende i Mariefred dömdes till böter för brott mot efterforskningsförbudet efter att ha frågat de anställda vem som spridit uppgifter till pressen
 6. Många vet inte vad meddelarfrihet är för något, och har inte fått information av sin arbetsgivare. Det berättar SVT Nyheter Västerbotten i dag. Här är fem frågor och svar om meddelarfrihet
 7. Meddelarskyddet är ett samlingsnamn för en uppsättning regler vars syfte är att bidra till offentlighetsprincipen Meddelarskydde. beståt r av meddelarfriheten, anskaffarfrihete ocn h anonymitetsskyddet. Anonymitetsskyddet består i sin tur av källskyddet och efterforskningsförbudet. Till efterforskningsförbudet kan man också koppl

efterforskningsförbud - Allmän handlin

Enligt 13 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400) gäller meddelarskyddet fullt ut också i privaträttsliga drivna organ där kommuner eller regioner har ett rättsligt bestämmande inflytande (jfr 2 kap. 3 § OSL), exempelvis inom ett kommunalt bolag Om andra på en redaktion, till exempel en fotograf eller en vaktmästare, av någon anledning får vetskap om vem en uppgiftslämnare är gäller tystnadsplikten även för dem. Det räcker med att den som omfattas av tystnadsplikten varit ovarsam för att straff ska kunna utmätas. brOtt SOM bryter MeddeLarSkyddet Såväl tystnadsplikten som efterforskningsförbudet bryts under vissa. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU13. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. Ärendet är avslutat. Beslutat: 12 april 2012. Beslut Riksdagen vill ha utvidgat meddelarskydd för privatanställda (KU13

Meddelarskydd och visselblåsarlag - vad gäller egentligen

 1. meddelarskyddet till att omfatta privatanställda i offentligt och företagshemligheter får därför vika för meddelarskyddet. efterforskningsförbudet. Det är vidare förbjudet att ingripa mot någon som utnyttjat sin meddelarfrihet, repressalieförbudet
 2. sida
 3. En chef på Ekobrottsmyndigheten anmäldes för att ha försökt efterforska källan bakom en kritisk artikel. Nu står det klart att ärendet läggs ned
 4. Efterforskningsförbudet gäller generellt vid utlämnande av allmänna handlingar och innebär i korthet ett förbud för myndigheten, vid begäran om utlämnande av allmän handling, gällande att efterforska vem sökanden är och vad denne planerar att använda handlingarna till (2 kap. 18 § TF) i större utsträckning än vad som krävs för att pröva om det föreligger hinder mot att.

 1. Efterforskningsförbudet vid allmänna handlingar. 2016-05-15 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA HejJag ringde personalkontoret i kommun, en onsdag, och förklarade att jag vill ha löneuppgifter på en tjej på en förskola
 2. Vidare förbjuder meddelarskyddet myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering (efterforskningsförbudet) och att vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för meddelaren, t.ex. uppsägning eller disciplinpåföljd (repressalieförbudet)
 3. Meddelarskyddet gäller endast för den verksamhetsgren som är helt eller delvis offentligt finansierad. Även uppdragstagare och bemanningsanställda som utför en uppgift som vanligen eller naturligt skulle kunna utföras av en anställd skyddas av lagen. Lagen skyddar vidare praktikanter som deltar i arbetet som en del av sin utbildning
 4. Arbetstagare inom offentlig sektor och viss offentligt finansierad sektor har också ett omfattande skydd genom meddelarfriheten och efterforskningsförbudet. Detta skydd är fastställt i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Nytt EU-direktiv att implementeras 202
 5. JO 153-14. Det var fel av Solna tingsrätt att i målregistret anteckna namnet på en journalist som begärt ut handlingar. Det konstaterade JO med hänvisning till att myndigheter, inte utan vidare, bör sprida vidare uppgifter om identiteten hos den som begär ut handlingar
 6. Efterforskningsförbudet innebär att företrädare för det allmänna inte får efterforska i vem som lämnat uppgifter till media. Efterforskningsförbudet återfinns i 2:4 YGL samt i 3:4 TF som stadgar att också författare, utgivare och meddelare har rätt till anonymitet. Reglerna avser at

Efterforsknings- och repressalieförbud Journalistförbunde

 1. För detta döms hon till brott mot efterforskningsförbudet. Den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har under en lång tid präglats av en infekterad strid. En dåvarande lektor, numera professor, upplevde för ett par år sedan att hon mobbades på sin institution och bytte därför till en annan
 2. Och det är viktigt att arbetsgivare inte ska kunna skrämma sina anställda till tystnad. Offentliganställda har redan ett långtgående skydd genom meddelarskyddet i grundlagen, något som sedan 2017 även gäller privatanställda i viss offentligt finansierad verksamhet
 3. Meddelarskyddet och offentlighetsprincipen är två viktiga fundament i vår demokrati. Som media är det vår uppgift att försvara dessa rättigheter så långt det är möjligt. Vi ser tyvärr allt för många exempel på tystnadskultur inom såväl offentliga som privata verksamheter där anställda inte vågar larma om brister i rädsla för repressalier
 4. Videon från mordet i frisörsalongen på Marklandsgatan och efterforskningsförbudet Juridi
 5. Meddelarskyddet anses därför med rätta utgöra en viktig beståndsdel i rättssäkerheten och vara av stor betydelse för effektiviteten inom rättsväsendet och övrig förvaltning. Många är också de allvarliga missförhållanden och skandaler som tack vare meddelarskyddet kommit att upptäckas och som lett till lagföring
 6. Kommunalråd bröt mot efterforskningsförbudet. JO Per Lennerbrant. Foto: Anders Wiklund / TT. Under en intervju med SVT frågade ordföranden i kommunstyrelsen i Umeå vem som lämnat uppgifter till reportern. Det innebar en otillåten efterforskning av uppgiftslämnare och därmed i strid med efterforskningsförbudet
 7. Säkerställ meddelarskydd för landets elever. För att elever ska kunna känna sig trygga i skolan bör vi ge dem rätt att påtala kränkningar och trakasserier utan att behöva komma fram med namn, skriver Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer. Publicerad: 17 oktober 2018, 03:15. Det här är opinionsmaterial

Meddelarskydd grundlag, meddelarskyddet finns reglerat i

Meddelarskyddet • Meddelarskyddet innebär att den som lämnar uppgifter till massmedier har rätt att vara anonyma om de vill det. • Deras identitet får inte avslöjas eller efterforskas. • Att röja en anonym källa kan vara straffbart. • Syftet är att personer ska kunna känna sig säkra om de berättar om missförhållanden I början av december 2015 kunde GT avslöja att Christina Thomsen Thörnqvist, då prefekt på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, arbetat fram och skrivit under anställningsavtalet för sin egen chef - som å sin sida hade gett henne, som nu är professor vid Göteborgs universitet, ett rejält lönelyft bara några månader tidigare

Kan jag lita på meddelarskyddet? Che

Har du ansökt om sjukpenning eller sjukersättning och har fått avslag? Har du fått ett indraget körkort, återkrav på underhållsstöd, bostadsbidrag eller A-kassa, eller behöver du annan juridisk hjälp? Jag hjälper dig gärna att överklaga beslut, mot en låg fast kostnad. Det kan vara ett beslut om: Avslag eller indragning av sjukpenning hos Försäkringskassan Avslag [ Advokaten 1 Fokus Meddelarfrihet Att bevara meddelarskyddet f ör anställda när verksamheten läggs ut på entreprenad har utretts vid flera tillfällen. HanS-Gunnar axberGer Myndighetskulturen Hans-Gunnar Axberger är en av Sveriges främsta uttolkare och kännare av yttrandefrihetsgrundlagarna Detta är en grundläggande och viktig del av vår demokrati. TF reglerar yttranden genom stencilering, fotokopiering och liknande medan YGL skyddar yttranden i övriga medier såsom radio, internet och tv. De grundläggande skydden i TF är censurförbudet, meddelandeskyddet och efterforskningsförbudet

Så här fungerar meddelarfrihet SVT Nyhete

Brott mot mot efterforskningsförbudet kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Men Dagens ETC kan nu avslöja att Anna König Jerlmyr vid minst två tillfällen eftersökt källor i sitt eget kansli. Det första tillfället ägde rum i april efter artikeln i Dagens Industri och har inte för avsikt att efterforska källor och kommer inte heller att göra detta! CC, som var närvarande vid mötet den 29 augusti 2012, anförde bl.a. att det under mötet inte förekom några som helst hot eller påtryckningar rörande lämnande av uppgifter till media och att det inte heller förekom några höjda röster Crash course - meddelarskydd och skydd för visselblåsare. TCObloggar 2017-02-20. De senaste åren har det hänt en hel del positivt när det gäller anställdas möjlighet att skyddat kunna avslöja saker som är på tok i den egna arbetsgivarens verksamhet. Huvudsyftet är genomgående detsamma - att sådana förhållanden ska komma till. Meddelarfriheten och meddelarskyddet. Meddelarfriheten innebär att anställda i statliga myndigheter har rätt att lämna ut uppgifter om verksamheten och eventuella missförhållanden till journalister. Meddelarskyddet innebär bland annat att myndigheten inte får försöka ta reda på vem som har läckt informationen I fredags rapporterades det om en kommunal chef som är misstänkt för brott mot efterforskningsförbudet. Åtminstone vad jag känner till, är detta det tredje fallet på sisådär ett år där chefer inom kommunal förvaltning varit misstänkta för detta brott - att de försökt ta reda på identiteten på den eller de personer som lämnat uppgifter o

Meddelarfrihet - PRESSTJÄNST SVERIG

Jag tyckte det var konstigt och tänkte i första hand på meddelarskyddet. Han vägrade lämna ut originalbreven. Den 17 september skrev Berner i en kolumn på DNs förstasida om polisens besök och tidningens vägran att lämna ut breven. Han hänvisade till tryckfrihetsförordningens förbud mot att röja anonyma källor Ett öppet och bra arbetsplatsklimat förebygger oegentligheter 14 Sammanfattningar 15 2 Allmänt om yttrandefrihet 17 a. Rätten att yttra sig 17 b.Meddelarfrihet 21 c. Källskydd 24 d.Repressalieförbudet 25 e. Efterforskningsförbudet 27 f. Lagar som begränsar yttrandefriheten 28 3 Allmänt om skyldigheter inom en anställning 31 a Meddelarskyddet innebär att det är straffritt att lämna sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier. Lagen gäller idag för offentlig verksamhet men i och med det skärpta meddelarskyddet som beräknas träda i kraft under våren 2017, kommer lagen även omfatta meddelandefrihet i privat verksamhet inom skola, vård och omsorg

Göran Lambertz: Offentlighet och lojalitetsplikt - hur

Meddelarskyddet gäller däremot inte i statliga bolag eller privat verksamhet i övrigt. Den nya visselblåsarlagen ska ge skydd för anställda i all privat och offentlig verksamhet och omfatta. Domstolen slår fast att Riksbankens webbtidskrift Penning- och valutapolitik inte är en tryckt periodisk skrift och därför gäller inte meddelarskyddet. Hovrätten tar upp domen mot en chefstjänsteman vid Göteborgs universitet, som i höstas dömdes för brott mot efterforskningsförbudet Använd meddelarfriheten - det tjänar alla på. 2020-06-11. Meddelarfrihet innebär att du som är anställd har rätt att kontakta journalister i syfte att få uppgifter publicerade. Under Coronapandemin har vi sett exempel på kommuner som försöker styra vilken information anställda delar med sig av till medier Efter att Göteborgsposten avslöjat hur prefekten för Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Christina Thomsen Törnqvist, utsatt medarbetare för påtryckningar att redigera eller helt ta bort kritiska inlägg på Facebook, gjorde ARW en anmälan till JK, som idag meddelat sitt beslut att inleda förundersökning om misstanke om brott mot efterforskningsförbudet Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaden i hur tryckta medier och bloggar behandlar meddelarskyddet är ett exempel på varför många företag är rädda för att kommunicera med bloggare. Inte för att deras största önskan är att skicka en massa spam till bloggare i skydd av meddelarskyddet, utan för att de helt enkelt inte känner igen sig i hur bloggare tänker

Advokaten - Bestämmelserna: Meddelarfrihet och ensamansva

Anmälan hade gjorts av myndighetens biträdande rättschef Birgitta Resenius efter samtal med en medarbetare som upplevde att chefen fiskade efter att få veta om det var hen som hade lämnat uppgifter till media. Uppgifterna, som publicerades av Dagens industri, gällde EBMs kostnader för it-konsulter och det besparingshot som finns på myndigheten Så mitt råd när man bör använda off the record och hänvisa till meddelarskyddet är: När du verkligen är whistleblower. Till exempel när du avslöjar att höga chefer går före i vaccinationskön. När du vill bidra till att avblåsa en publicering som blir osann och kanske rent tragisk, som i fallet ovan Justitiekanslern har utrett ärendet och nu kommit fram till att det ska väckas åtal mot chefspersonen för brott mot efterforskningsförbudet. Ett brott som kan ge böter eller fängelse i högst ett år om det blir en fällande dom

JK framhöll att efterforskningsförbudet inte hindrade att en myndighetschef bestämde vem som skulle uttala sig för myndighetens räkning i vissa frågor eller hur detta skulle gå till, men att en chef behövde vara försiktig med direktiv och undvika uttalanden eller åtgärder som kunde uppfattas som en inskränkning av anställdas meddelarfrihet Debatt. DEBATT: TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot. 14 september 2021 08:30. Hot och våld mot tjänstemän är ett av flera allvarliga hot mot demokratin. Riksdag och regering måste vara en motkraft och vidta kraftfulla åtgärder. Det skriver TCO:s ordförande Therese Svanström inför riksdagens öppnande idag Meddelarfrihet och demokrati. Sverige har en lång tradition av att stå i frontlinjen för att värna öppenhet och insyn i den offentliga förvaltningen. Principer om handlingsoffentlighet och meddelarfrihet skapar förutsättningar för medier och enskilda att granska den politiska makten och den myndighetsutövning som sker enligt lagar. NA har i veckan i en serie artiklar avslöjat stora brister på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. Ovanligt många läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har sagt upp sig och personal vittnar om missförhållanden. Personal måste ta extrapass för att verksamheten ska gå ihop och patienter tvingas vänta i upp till nio timmar innan de får hjälp. Personalen. Debatt. Debatt: TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot. Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna. Riksdagen öppnar 14 september. I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu Attendopersonal vittnar om repressalier. Flera anställda, eller tidigare anställda, vid det privata vårdföretaget Attendo säger till Sveriges Radio Ekot att de har tystats eller utsatts för vad de kallar repressalier efter att ha slagit larm om missförhållanden i äldrevården