Home

Tomtgräns mot allmän väg

Det handlar om ett garage som står 4m från tomtgräns som vetter mot allmän väg. När jag frågar kommunen så får jag tvetydiga svar. I det första svaret från kommunen,.står närmare än 6 meter mot allmän mar För objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte kräver bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig zon på minst tolv meter från en väg. Inom detta område ska om möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten (se figur) Vi har nu ansökt om bygglov och fått motstånd, för att hus och garage är placerade 2,5m (huset) resp. 1 m (garaget) från tomtgränsen. Handläggren hävdar, att även om den icke prickade marken går ända fram till tomtgränsen, så gäller enligt lag, att alla byggnader måste vara placerade 4,5 m från tomtgräns

• Vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot en allmän väg, en gata eller parkmark finns det enligt nuvarande regler ingen granne som kan medge att byggnaden eller tillbyggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter vilket gör att det i dagsläget inte är möjligt att uppföra en komplementbyggnad/komplementbostadshu Undantaget är när en kommun för första gången beslutas bli väghållare för en allmän väg, vilket enligt väglagen beslutas av regeringen. Förutsättningarna för förändring av en allmän väg till enskild och av en enskild väg till allmän regleras i 21 och 25 § väglagen (1971:948) Enligt en annan dom från MÖD, 2013-09-20 (mål nr P 1972-13) ska samma synsätt gälla för alla typer av allmän plats och inte endast allmän väg. I målet gränsade den aktuella tomten mot ett s.k. Nf-område avsett för fritidsändamål mm. Domstolen tillämpade samma lösning som i ovanstående dom och ansåg att kommunen inte kunde anses vara en sådan granne som kan lämna medgivande enligt PBL 9 kap 4 § En representant för alla dessa fanns inte, oavsett vem som ägde marken där vägen var belägen. Det var därför inte möjligt att uppfylla kravet på grannemedgivande. MÖD uttalade att det därför alltid krävs bygglov för en byggnad som är placerad inom ett avstånd av 4,5 meter från en gräns mot väg eller gata Allmänna bestämmelser. 1 § Denna lag gäller allmän väg. Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt lagen förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder ansetts som allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som vid denna lags ikraftträdande hålls av staten eller en kommun

Tomtgräns, allmän mark? Byggahus

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts istället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare. Vi hjälper er med hur ni kan få rätt att använda och fördela kostnader för en enskild väg - Egentligen är begreppet tomtgräns knepigt eftersom det inte finns något fysiskt område som är en tomtgräns. Antingen är det din eller grannens sida, berättar Lena Rönngren, chef för rådgivningsavdelningen på Villaägarna. Att sätta upp ett staket direkt intill grannens tomt är inte något som Lena Rönngren rekommenderar Om du vill bygga ett förråd - oavsett storlek - och du vill att detta ska ligga närmre tomtgränsen som vetter mot gata, väg eller allmän platsmark än 4,5 m så krävs det bygglov om det gränsar till gata, väg eller park ( dvs allmän platsmark ). Detta kan du läsa om både hos Boverket och kommunen • Vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot en allmän väg, en gata eller parkmark finns det enligt nuvarande regler ingen granne som kan medge att byggnaden eller tillbyggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter För bygglovsbefriade åtgärder som Attefallshus, Friggebodar med mera, ska avståndet till allmän plats, exempelvis väg, park- eller naturmark, alltid vara minst 4,5 meter inom detaljplanerat område. Kommunen kan alltså inte ge något grannemedgivande i dessa fall

Säkerhetsavstånd vid byggande intill väg - Trafikverke

För plank gäller att du inte behöver bygglov eller medgivande från grannar för att uppföra ett plank som är upp till 180 cm om det är runt en uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 meter från tomtgräns. Vid placering närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande. Önskar dig en fin dag gräns än 4,5 meter mot allmän plats som är väg, gata eller torg är svåröverskådliga bland annat med hänsyn till trafik- och säkerhetsintressena. I utredningen pekar Boverket på flera olika möjliga lösningar på hur bygglovsbefriade åtgärder kan hanteras. Efter att ha utrett dessa frågor är det Boverkets uppfattning att

De vanligaste gränserna är fastighetsgräns & tomtgräns. Ibland sammanfaller dessa gränser & ibland inte. MÖD har i en dom konstaterat att begreppet gräns i PBL inte enbart omfattar tomtgräns mot en annan bebyggd tomt, utan även gräns mot väg eller gata Här kan du läsa om några av de åtgärder som inte kräver anmälan eller lov. De flesta byggnationer kräver att du placerar byggnaden minst 4,5 meter från en tomtgräns om du inte har grannarnas godkännande. Du måste alltid ha bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter från en tomtgräns mot en gata, väg eller park Placering närmare tomtgräns mot gata, väg eller parkmark (allmän plats) än 4,5 meter kräver alltid bygglov och då gäller bestämmelserna i detaljplanen rekvisitet i andra stycket när det gäller mark som används som väg eller gata. Det medför att en byggnad som är placerad inom ett avstånd av 4,5 meter från en gräns mot väg eller gata alltid kräver bygglov. I det mål som domstolen nu har att avgöra är en komplementbyggnad uppförd närmare en gräns mot gata än 4,5 meter

Regler för tomt, tomtgränser och bygglov > Detta gälle

 1. Hur nära privat tomtgräns i detaljplanerat fritids stugområde får väg för allmänheten anläggas? Enligt plan och byggnadslagen är det kommunen som är huvudman för allmänna platser såsom allmänna vägar Hoppas du fick hjälp på vägen. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline
 2. planläggningen, vägen kan då benämnas gata enligt PBL, men kommunerna kan också välja att planlägga vägen enligt VägL. I de fall VägL tillämpas är processen mer omfattande och för att denna lag ska gälla måste det vara en allmän väg
 3. st 4,5 meter. Om du inte kommer överens med din granne om annat. Om tomten gränsar mot gata, väg, park eller annan allmän plats krävs bygglov. Utanför sammanhållen bebyggels Bygglov krävs inte. (Observera dock En låg mur utmed vägen
 4. område med äldre tät bebyggelse. Att fastigheten gränsar mot gata, att bostadshuset föreslås placeras närmre gata än sex meter och att beräkningen av byggnadshöjd utgår från gatans medelhöjd längs tomtgräns innebär inte nödvändigtvis att fasaden mot gatan blir beräkningsgrundande. Volymen med gavelfasad mot gatan är smal oc
 5. MÖD 2017:30. Förbindelsepunkt inom va-anläggning ----- Fråga om det fanns särskilda skäl att frångå kravet på att förbindelsepunkten ska ligga i en fastighets omedelbara närhet. Kommunen ville placera förbindelsepunkten i anslutning till en lokalgata ca 150 meter från fastigheten. Marken mellan fastigheten och lokalgatan var enligt.

tomtgräns mot angränsande fastighet. Garage eller carport ska placeras så att fri biluppställningsyta om minst 6m erhålls mellan väg och port. Uthus/garage som är sammanbyggt med bostadshus får placeras minst 2,5m från tomtgräns mot angränsande fastighet om gällande brandsäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler uppfylls Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara upplåtas för enskild verksamhet tillfälligtvis. Den allmänna platsmarken är inte till för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar eller byggnader för att sköta och använda platsen kan det regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna

Hitta företag som säljer det du vill köpa genom att söka i kartans sökfält. Se flygfoton, vägbeskrivningar, fartkameror, sjökort samt övrig allmän plats. Du som är fastighetsägare ansvarar för gångytor utanför din fastighet, lägga snön i vall mot din fastighets- eller tomtgräns • Mölndals stad tar bort upplagd snö om det behövs för den allmänna • har du slamtömning ska du ordna snöröjd och halkbekämpad väg fram til

Mur eller plank runt uteplats, dock inte högre än 1,8 meter, inte längre från huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. För tomtgräns mot väg eller grönområde gäller minst 4,5 meter Bygglovsbefriade åtgärder nära tomtgräns bör regleras 17 december 2015 2015-12-17 12:00:00 Boverket anser att möjligheten att placera bygglovsbefriade åtgärder närmare gräns än 4,5 meter mot allmän plats som är park eller natur bör regleras

Friggebod avstånd till tomtgräns ut mot kommunal gata

 1. Behövs ytterligare vägvisning vid allmän väg görs ansökan hos Trafikverket. Vägvisningen bekostas då av den enskilda väghållaren. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av den enskilda väghållaren. Då kommunen är väghållare beslutar respektive kommun
 2. Häck på tomtgräns. 2009-09-21 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA Det växer en häck mellan vår och grannens tomt och grannen säger att det är hans häck. Är det då hans ansvar att klippa och vårda häcken eller är det vårt ansvar att klippa häcken på vår sida
 3. Regler om plantering nära tomtgräns. 2019-05-06 i FASTIGHETSRÄTT. FRÅGA Vi kommer inte komma runt för att kunna klippa på sidan som vetter mot grannen som ni förstår. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grannförhållanden regleras av Jordabalken.
 4. Grönskan frodas och i många korsningar växer sig häckarna både höga och breda. Men vilka regler gäller egentligen? Hur hög får en häck vara i en gatukorsning? Här reder vi ut reglerna
 5. Detaljerad karta. Navigering med vägbeskrivning, sevärdheter över hela Sverige med hitta.s
 6. Kommunerna meddelar också föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan ska tillhöra bärighetsklass 1, 3 eller 4 istället för bärighetsklass 2. Kommunerna får inte meddela föreskrifter om att förandet av fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4 ska vara förenade med villkor

Vid färd på väg får fordonet köras högst i 20 km/timmen. Tung terrängvagn på hjul får köras på väg, även allmän väg. En förare av ett terrängmotorfordon som kör ut från terrängen ska stanna fordonet innan han eller hon kör ut på en väg. Föraren ska lämna företräde till trafikanter på vägen. Kontrollbesiktnin Kolla upp vilken typ av väg som passerar utanför ditt hus - Trafikverket ger stöd som täcker 50 procent av kostnaderna för åtgärder mot vägtrafikbuller utmed kommunala gator och vägar, Allmän information. 1.1. Denna webbplats ägs och drivs av Bonnier Publications AB. 1.2 vägen i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Fig 2 Plantera på rätt ställe Stora buskar och träd ska placeras minst ett par meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. Fig 5 Fig 5 Buskar, häckar och träd får inte finnas på vägområdet Servitut mot allmän väg. Inlägg av Toppspinn » fre 09 jun 2017, 18:59 Tjaa, skall stycka av en tomt till en golfare. Men, får ej ett servitut på c:a 1,5 m2 max av en annan markägare, för in/utfart till tomten. Har en kontakt på lantmäteriet, som jag ringde

Väghållaransvar - Trafikverke

Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Mot allmän plats eller gata får inte byggnaden placeras närmare än 4,5 meter. Tillbyggnad på 15 kvadratmeter. En- och tvåbostadshus (huvudbyggnaden) ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea Om du planerar att ändra/flytta din in/utfart mot allmän väg bör du i god tid ta kontakt med samfällighetsföreningen - så vi kan ha en dialog om hur det påverkar trafiksäkerheten samt det som ligger under jorden på vägområdet. Vid arbete på allmän väg ska arbetet skyltas enl de regler som Trafikverket har

För allmän väg söks tillstånd hos Trafikverket och det är här en förändring skett. Man kan ansöka om generella tillstånd som gäller för flera vägar inom ett län. Det generella tillståndet omfattar avlägg mot allmän väg med en hastighet upp till 80 km/h och en trafikmängd på högst 2000 fordon per dygn i genomsnitt Allmänna lokala . ordningsföreskrifter för . Kungälvs kommun. Föreskrifter . Diarienummer: Innehavare av fastighet skall förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns som buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för trafikanter. som vetter mot sådan plats

Klipp häcken för fri sikt! Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer längs tomtgränsen mot vägen. På våren och sommaren växer sig häckarna ibland lite för stora och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri för att förhindra olyckor. Växtligheten får inte skymma. Allmänna råd 1995:3. Av den skrivning som åberopas inkluderas endast den första meningen i en sats där även frågan om vilken väggyta som ska vara beräkningsgrundande redovisas. I de allmänna råden framgår även att en byggnad av traditionell typ med tak, som från byggnadens långsidor reser sig mot en takås

Friggebod får inte placeras närmare gräns mot allmän plats

Allmänt I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering Anslutning till allmän väg För att få ansluta en enskild väg till en allmän väg krävs enligt 39 § Väglagen väghållnings-myndighetens tillstånd. Detsamma gäller om en anslutning till allmän väg ska ändras. I Vägla-gens 39 § anges att det ska prövas om den enskilda vägens utfart mot den allmänna vägen ä Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte berörd granne ger sitt skriftliga medgivande. Byggnaden måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (till exempel gata, väg eller park). Ett Attefallshus får byggas en gång och det får strida mot detaljplan,.

Grannemedgivande - när kan det inte lämnas

Allmänna bestämmelser. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och renhållaren. Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat grovavfall Allmänna platser GRÄNSER Illustrationsgräns till plankartan Egenskapsgräns Marknivån inom området mellan föreslagen väg i nord - sydlig sammanbyggd garagedel får placeras minst 1,5 meter från tomtgräns. Vid gräns mot allmän platsmark får huvudbyggnad placeras 1,5 meter från tomtgränsen. PLACERING , UTFORMNING,. En promenad, om än lite skakig, längs Allmänna vägen i Majorna, Göteborg.Video fr. 2017-07-2 I en korsning med enskild väg gäller högerregeln, om inte annat anges. Du har därför väjningsplikt mot trafik som kommer från höger, oavsett om du kör på den enskilda vägen eller på den allmänna. Läs mer om högerregeln. Den senaste körkortsteorin från 2021. Över 1000 körkortsfrågor Svara Leverans hela vägen hem till din tomtgräns När din badtunna blivit Leverans som kräver Avståndet till tomtgräns ska alltid vara minst 4,5 meter mot allmän men i en liten form. Poolen levereras fraktfritt till din tomtgräns, under förutsättning att det finns allmän farbar väg dit. Läs mer.

Väglag (1971:948) Svensk författningssamling 1971:1971:948

allmän väg. Bullerskärmar Krav på tillstånd Inom detaljplanelagda områden eller där bygglov krävs ska tillstånd sökas hos kom-munen. För att inte bullerskyddet ska utgöra en trafikfara ska vallens lutning mot vägen inte vara brantare än 1:2 Vägen mot Sveriges demokratisering påbörjades under perioden 1870-1914 i samband med att ett modernt svenskt partiväsende formades. Stora stridsfrågor var tullfrågan, upplösningen av unionen med Norge och försvarsfrågan, men viktigast var kampen om allmän rösträtt.En vänster bestående av liberaler och socialdemokrater krävde allmän rösträtt, medan högern ville bromsa.

Allmänna ordningsregler. Vi hjälps alla åt att hålla rent och snyggt på våra gemensamma anläggningar, längs vägar och på allmänningar. Allmänningarna förvaltas av Samfälligheten och får inte disponeras för eget bruk. Det är fördelaktigt att du själv håller efter gräs mm i diket mot vägen, även utanför egen tomtgräns Väg, banadt, mer eller mindre bredt stycke af marken, löpande i mer eller mindre rak riktning och afsedt, att man skall färdas därpå från ort till annan, vare sig gående, ridande eller med fordon, utan att de senare därvid äro bundna vid ett bestämdt spår, såsom vid lokomotivbanor, hästbanor o. s. v. (se därom Hästbana, Järnväg och Spårväg)

Enskilda vägar Lantmäteriet - Lantmateriet

 1. st 60 centi­meter från tomtgränsen mot gång- och cykelväg och gata/­väg. Träd eller större buskar bör planteras
 2. Virkesupplag vid allmän och enskild väg. Du som driver verksamhet i området.pdf. här - Triona. Trä-virkets väg. Rebecka Tall - Teknikboken. Trafikverkets mc klubb Infoblad nr 3 2014. Trafikverkets presentation om den nationella infrastrukturplaneringen. Synergier och konflikter vid ett intensifierat skogsbruk
 3. skog ligger inom 50m från vägen. Har en hel del löv att gallra men får vänta med det till regeringsbytet om 3 år då. Jag har även en hel högar med olika grusmaterial liggande några meter in från vägen som jag fått från olika jobb
 4. vägen mot pension. I denna rapport kommer vi visa på att en 60-talist med civilingenjörsutbild- ning kan räkna med att i snitt få 68 procent av slutlönen i sammanlagd kompensation från allmän- och tjänstepension. Den siffran faller sedan till 53 procent i snitt för 90-talister med civilingenjörs - examen
 5. Exempel på allmänna platser är torg, trottoarer, gator, parker, utrymmet utanför butiker, med mera. Om du vill ordna ett evenemang eller någon försäljning på allmän plats behöver du tillstånd. Även uppsättning av byggnadsställningar och uppställning av container kan du behöva tillstånd för. Dessa tillstånd söker du hos.

Får staketet stå på tomtgränsen

 1. Mot Höggeröd Område för bostäder R5 Område med odlings-och betesmark R9 Kustvattenområde Område med höga naturvärden Område för verksamheter, service och parkering Plangräns Fastighetsgräns / Traktgräns XX Allmän väg R4x Område för verksamheter, service och bostäder Illustration av föreslagen tillfart R6 R2x R7 BILAGA 5 P P.
 2. oktober 2021. Demokrati för alla? En poddserie från Riksarkivet. 13 oktober kl. 08:00 - 31 december kl. 17:00. Där poddar finns. Gratis. Arkivpodden presenterar en serie i fyra delar om vägen till den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Följ med på resan! I avsnitten får vi besök av flera gäster; professor
 3. 2020-jan-21 - Vi har sedan en tid tillbaka velat ha ett staket vid vår tomtgräns mot vägen. Med tanke på att vi har en 2-åring som springer runt på tomten och är snabb som attan, blev det extra akut att bygga et
 4. Allmänna e-handelsvillkor - Bolist. Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan Produkterna) av Mestergruppen Logistik AB, organisationsnummer 556939-9826, som är BOLIST ABs dotterbolag och gemensamma logistikbolag, (nedan BOLIST), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive.
 5. Här är de viktigaste reglerna för din tomt, från vad som gäller för tomtgränser till vilka krav som ställs på bygglov för byggen på tomten.Hittar du inte svaret på den mark- eller tomtrelaterade fråga du söker kan du ställa den i kommentarsfältet under artikeln (Klicka på antalet kommentarer för att komma dit direkt) , så hjälper Byggmentor och andra läsare dig fram.
 6. Det handlar om ett garage som står 4m från tomtgräns som vetter mot allmän väg. När jag frågar kommunen så får jag tvetydiga svar. I det första svaret från kommunen,.står närmare än 6 meter mot allmän mark Det andra svaret när jag bad om ett förtydligande..står närmare än 6 meter mot gata
TSX Venture stocks

Bygga närmre tomtgräns än 4,5

En komplementbyggnad som uppförs närmare gräns mot väg än 4,5 kräver alltid bygglov. Enligt en annan dom från MÖD, 2013-09-20 (mål nr P 1972-13) ska samma synsätt gälla för alla typer av allmän plats och inte endast allmän väg De vanligaste gränserna är fastighetsgräns och tomtgräns. Ibland sammanfaller dessa gränser och ibland inte. Mark- och miljödomstolen, MÖD, har i en dom konstaterat att begreppet gräns i PBL inte enbart omfattar tomtgräns mot en annan bebyggd tomt, utan även gräns mot väg eller gata annan allmän väg, enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik, järnväg, spårväg, får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten Lagar/regler tomtgräns mot samfällighet. Vi vill anlägga en utfart mot en väg som är en samfällighet som vi är medlemmar i, men fastighetsgränsen går ca 4 meter från vägen. Övriga fastigheter har tomtgränser som angränsar direkt till vägen Det finns alltså inget på förhand givet förbud mot att bygga närmare än 4,5 m från kommunal mark med väg. Däremot måste bygglov sökas. Utan bygglov är byggnaden otillåten och det gäller oavsett om det inte finns någon annan plats på fastigheten där den kan stå. Söker ni bygglov ska kommunen vid sin bedömning ta hänsyn till.

Det går att göra grannehörande även med kommunen, men särskilt mot väg brukar de vara rätt noga med avståndet 4,5 meter. Har däremot två grannar som har tomt mot en lekplats, de fick lov att bygga 1 meter från tomtgräns, vilket i praktiken blev två, eftersom kommunen satt upp Gunnebostaket 1 meter in på sin mark, dvs de bjussar på 1 meter extra tomt till vardera grannen En väg upphör att vara allmän, när vägen dras in. Om en kommun är väghållare, upphör vägen att vara allmän, när den enligt plan- och bygglagen (2010:900) upplåts eller ska vara upplåten till allmänt begagnande som gata Svaret blev att väg kan anläggas hur nära tomtgräns som helst (men med hänsyn till snöröjning mm som hempularen skrev om). Däremot måste du ha tillstånd för själva utfarten mot den kommunala vägen eller länsvägen, men det är en annan sak. Just ja, tillstånd att ansluta till vägen. Bra tips De vanligaste gränserna är fastighetsgräns och tomtgräns. Ibland sammanfaller dessa gränser och ibland inte. MÖD har i en dom konstaterat att begreppet gräns i PBL inte enbart omfattar tomtgräns mot en annan bebyggd tomt, utan även gräns mot väg eller gata

Älvsjö Miljöråd | alvsjomiljorad

Vi kan svara måndag-fredag klockan 8.00-16.00. För trafikinformation och akuta fel som kräver omedelbar åtgärd, har vi öppet dygnet runt. Vägområdet är den mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och en väganordning är en anordning som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. I väglagen (1971:948. - Ränkas allmän mark / plats från gata / trottoar eller är det allt utanför tomtgräns som vetter mot allmän väg Det är alltså precis som Anna H skriver, två meter mellan asfaltkant och tomtgräns sedan fyra meter till garage från tomtgräns. Det kan alltså mycket väl vara så som Anna H nämner, att med gata menar kommunen gatumark Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948). Avgift för prövning av ansökan om ny anslutning till allmän väg är för närvarande 4 600 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan Re: Vad gäller vi breddning av väg intill tomtgrän. Saken är den att han skall bredda sin väg för att den skall gå precis vid vår tomtgräns bara för sakens skull. Han lägger sin snö på den sidan som vätter mot våran tomt idag så det finns ingen egentlig anledning Tomtgräns mot allmän plats/park eller väg. Om man vill bygga närmare gräns mot allmän plats/park eller väg än 4,5 meter krävs alltid bygglov. Ansökan om bygglov prövas då mot de bestämmelser som finns i planen